Erkenning dosimetriediensten

Dosimetrische diensten zijn instellingen die persoonlijke controlemiddelen (persoonsdosismeters) verstrekken. Zij verstrekken deze dosismeters aan bedrijven die werken met ioniserende straling om te bepalen in welke mate de A- of B-werknemers aan ioniserende straling blootgesteld zijn geweest. Deze dosimetrische diensten moeten erkend worden.

Erkenning is verplicht

Op grond van artikel 7.15 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming moeten dosimetrische diensten erkend zijn door de ANVS.

Wat zijn de eisen voor erkenning?

De eisen voor erkenning staan in artikel 6.2, van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018. De dosimetrische dienst krijgt een erkenning wanneer:

 • deze is geaccrediteerd volgens de criteria, genoemd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005, zulks met inbegrip van het kalibratiesysteem;
 • deze is belast met het beheer van het persoonsdosimetriesysteem, zulks met inbegrip van de daaraan verbonden administratieve zorg en het beoordelen van de uitlezingen van de verstrekte dosismeter;
 • deze voldoet aan de aanbevelingen 3.1, 3.2, 4.15, 4.17, 6.1, 6.4, 6.5, 7.5 en 7.6 van de Europese Commissie, zoals opgenomen in Radiation Protection 160: Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation Technical Recommendations (versie 2009);
 • de dagelijkse leiding en het beheer van de dosimetrische dienst gebeurt door een stralingsbeschermingsdeskundige, zoals bedoeld in artikel 7.1 van het besluit, bijgestaan door voldoende en voor hun taken opgeleid en berekend personeel;
 • deze regelmatig deelneemt aan periodieke nationale of internationale prestatieonderzoeken, zoals bedoeld  in ISO 14146 (2000).

Welke informatie moet u verstrekken bij een aanvraag?

De eisen aan een aanvraag staan in artikel 6.1, tweede lid, van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018. Het gaat om:

 • een algemene beschrijving van de te verrichten diensten;
 • het ontwerp van het toegepaste persoonsdosimetriesysteem;
 • de dosimetrische eigenschappen van de dosismeter, waaronder de energie- en hoek-afhankelijkheid, de detectiedrempel voor de verschillende soorten straling en de overige prestatiecriteria;
 • een beschrijving van de wijze van registratie van en rapportage over de meetgegevens;
 • een beschrijving van de wijze van kalibratie van het uitleessysteem en de dosismeters, alsmede de frequentie van de kalibratie;
 • een beschrijving van de kwaliteitsborging en de wijze waarop de gegevens worden beveiligd;
 • garanties voor de bescherming van persoonsgegevens.

Kosten erkenning dosimetriedienst

De erkenning kost 6.193 euro in 2024.

Erkende dosimetriediensten Nederland

Welke instellingen zijn in Nederland erkend voor het uitvoeren van persoonsdosimetrie?

Naam van de rechtspersoon aan wie de erkenning is verleend

Vestigingsplaats

Datum erkenning

Geldig tot

Beschikking

scope

Mirion Technologies (Dosimetry Services) B.V.

Arnhem

 18-9-2023

30-10-2028

ANVS-PP-2023/0098461-04

beta-fotonendosimetrie met TLD, neutronendosimetrie met PADC en fotonendosimetrie met Direct Ion Storage

Studiecentrum voor Kernenergie – Centre d’Etude de l’Energie Nucleaire SCK.CEN

Mol (België)

29-06-2024

29-06-2029 ANVS-PP-2024/0104154-05

beta-fotonen dosimetrie met OSL

Mirion Technologies (Dosimetry Services) B.V. en Mirion Technologies Dosimetrieservice (AWST) GmbH

Arnhem en München (Duitsland) 25-5-2022 07-07-2027 ANVS-PP-2022/0088969-04 fotonendosimetrie met OSL