Definitieve revisievergunning EPZ NV voor Kernenergiecentrale Borssele

Op 12 juli 2016 verleende de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een revisievergunning op grond van de Kernenergiewet verleend aan EPZ NV voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB).

Achtergrond

EPZ bedrijft sinds 1973 de KCB en beschikt hiervoor over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). In verband met de continue verbetering van de veiligheid heeft EPZ in 2013 een tienjaarlijkse evaluatie (10EVA13) van de nucleaire veiligheid van de KCB uitgevoerd, over de periode 2003–2012. Daarnaast heeft EPZ naar aanleiding van het ongeval in Fukushima een stresstest uitgevoerd. Uit de 10EVA13 en de stresstest kwamen elf maatregelen, gericht op het verbeteren van de nucleaire veiligheid, waarvoor een wijziging van de Kew-vergunning voor de KCB nodig is. Naar aanleiding van deze wijzigingen is op verzoek van het bevoegd gezag een revisievergunning aangevraagd door EPZ, waarin de wijzigingen en de voorgaande vergunningen worden samengebracht in één geactualiseerde vergunning die de gehele inrichting betreft.

Procedure

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Op 6 april 2016 is mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en van de mogelijkheid tot inspraak, ook op het m.e.r.-beoordelingsbesluit. De inspraaktermijn liep tot en met 18 mei 2016. In deze periode zijn van vier partijen zienswijzen ontvangen. De ingediende zienswijzen zijn in de definitieve vergunning verwerkt.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn er ter verduidelijking enkele redactionele wijzingen aangebracht. Ook hebben de naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen geleid tot kleine wijzigingen van de definitieve vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan. De beschrijving van de wijzigingen is verduidelijkt in paragraaf 2.2. Aan voorschrift D.6 is ter verduidelijking ‘behoudens overmachtssituaties’ toegevoegd. Het voorschrift met de NOx-norm is vervallen omdat EPZ alleen noodstroomdiesels heeft die minder dan 500 uur per jaar draaien en hier volgens het Activiteitenbesluit ook geen norm voor hoeft te worden gesteld.