Ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2016 veertien ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. Dit aantal wijkt niet af van het gemiddelde van het aantal gebeurtenissen van de afgelopen jaren. De nucleaire veiligheid was bij geen van de gebeurtenissen in het geding. Net als in 2015 waren de ongewone gebeurtenissen in 2016 weer minder ernstig dan het jaargemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Drie gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele (KCB) en elf bij de overige nucleaire installaties. Daarvan vond er één plaats bij de Hoge Flux Reactor (HFR) van de Nuclear Research Group (NRG), negen bij de overige installaties van NRG en één bij de gesloten kerncentrale Dodewaard. De ANVS concludeert dat het beleid om de hoeveelheid storingen terug te dringen bij de HFR en de KCB zijn vruchten lijkt af te werpen. Bij de overige installaties van NRG ziet de ANVS nog geen merkbare afname van het aantal storingen. De ANVS is positief over de meldingsbereidheid bij vergunninghouders, maar constateert wel dat sturing nodig blijft op de manier waarop de installaties met de storingen omgaan. Dit geldt vooral voor de snelheid en de zorgvuldigheid waarmee ze de eindrapportages over de gebeurtenissen opstellen. 

Rapportage ongewone gebeurtenissen

De gebeurtenissen zijn opgenomen in de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016'. Ze hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. De ANVS publiceert deze meldingen op de website.

INES-inschaling

Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. De INES-inschaling (International Nuclear and Radiological Event Scale) is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft. Geen van de veertien ongewone gebeurtenissen die in 2016 plaatsvonden zijn ingeschaald als INES-incident en alle gebeurtenissen vallen dan ook in de onofficiële ‘categorie’ INES-0. Bij een aantal gebeurtenissen is de indeling vooralsnog voorlopig in afwachting van de definitieve afronding van de onderzoeken.

Toezicht

Ongewone gebeurtenissen worden nauwkeurig en direct geregistreerd en geanalyseerd. Dit is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties. Het draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS houdt er toezicht op dat dit gebeurt en vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding.