De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS.

Onderstaande navigatie biedt een overzicht van de ongewone gebeurtenissen gerangschikt per centrale. Klik op de link voor de volledige tijdlijn met ongewone gebeurtenissen op chronologische volgorde.

De ANVS kan besluiten om van bepaalde ongewone gebeurtenissen gedurende het lopende onderzoek geen informatie op de website te plaatsen vanwege potentiële beveiligings- en safeguardsaspecten.

Zie ook de ongewone gebeurtenissen in onze buurlanden.

Wat is een ongewone gebeurtenis?

Het gaat hierbij om gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de bedrijfsvoering van de installatie. Het kan betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. In uitzonderlijke ernstige gevallen kan het gaan om situaties waarbij sprake was of had kunnen zijn van:

  • een lozing van radioactieve stoffen;
  • een abnormale verhoging van een normale lozing van radioactieve stoffen;
  • een verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens;
  • het onbedoeld buiten de inrichting raken van radioactieve stoffen,
  • of de blootstelling van een werknemer aan een hoger dan voorziene stralingsdosis.

Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis en de specifieke technische ontwerpcriteria van de installaties gelden afzonderlijke meldingsverplichtingen. Ernstige gebeurtenissen moeten snel worden gemeld, vaak binnen 8 uur. Voor minder ernstige gebeurtenissen gelden andere termijnen, zoals binnen 4 weken. Overige gebeurtenissen, zoals geringe besmettingen van oppervlakten of apparatuur en technische defecten of organisatorische afwijkingen zonder onmiddellijke gevolgen voor de bedrijfsvoering of de nucleaire veiligheid, moeten in bijvoorbeeld kwartaal-, halfjaars- of jaarverslagen worden beschreven.

Voor elke nucleaire installatie is vastgelegd welke meldingscriteria gelden en welk type gebeurtenis op welke termijn aan de ANVS moet worden gemeld.

Afschakeling kernreactor

Een nucleaire installatie bestaat uit veel systemen. Een gedeelte hiervan is niet noodzakelijk voor de veiligheid maar enkel voor de bedrijfsvoering. Andere systemen hebben wel een rol in de veiligheid van de installatie maar zijn voorzien van reservesystemen of zijn zelf het reservesysteem. Het optreden van storingen bij grote technische installaties als een kernreactor is niet bijzonder. Bij een kernreactor betekent dit in veel gevallen dat uit voorzorg de reactor automatisch of volgens procedure handmatig afgeschakeld wordt. Dit kan ook gebeuren wanneer er sprake is van een storing in een onderdeel dat geen deel uitmaakt van het veiligheidssysteem van de reactor. De afschakelingen hebben daarom geen 1 op 1 relatie met hoe veilig of onveilig de situatie precies was.

INES-inschaling

De impact van ongewone gebeurtenissen op de veiligheid van de installatie, werknemers en de omgeving, worden ingeschaald aan de hand van de internationale INES-inschaling. INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) is een schaal die in een getal de ernst van een ongeval of incident met straling weergeeft.  Deze inschaling is bedoeld om stralingsincidenten internationaal op een uniforme wijze in te schalen en hierover te communiceren.

Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen

De ANVS stelt elk jaar de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen' op. Hierin staat per installatie een overzicht van de ongewone gebeurtenissen, met de INES-inschaling die de ANVS elke gebeurtenis geeft. In 2017 meldden de nucleaire inrichtingen 21 ongewone gebeurtenissen.