Netwerkdag markeert start onafhankelijke toezichthouder nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is sinds 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Om dit moment te markeren organiseerde de ANVS op 28 september de netwerkdag ‘Kennismaken, kennis delen’. Tijdens deze dag besteedde de ANVS aandacht aan het belang van een onafhankelijke autoriteit voor de nucleaire veiligheid en het belang van het samenbrengen van Safety, Security en Safeguards. De ANVS en tien overheidspartners tekenden een samenwerkingsovereenkomst met als doel het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling.  Kinderen en professionals uit de nucleaire en stralingswereld gingen met elkaar in gesprek, als symbool voor de toekomst en het belang van nucleaire veiligheid en een goede bescherming tegen radioactieve straling. 

De ANVS is per 1 augustus als zbo eindverantwoordelijk geworden voor de uitvoeringsbevoegdheden op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In januari 2014 besloot de ministerraad om twee redenen tot de vorming van de ANVS: bundeling van kennis en onafhankelijkheid. Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis van de nucleaire sector en de toepassing van straling verspreid over verschillende instanties. Met de oprichting van de ANVS op 1 januari 2015 werden de betrokken medewerkers ondergebracht in één deskundige organisatie. Nu de ANVS per 1 augustus 2017 onafhankelijk is geworden, wordt ook voldaan aan de internationale vereisten die hiervoor gelden.

Missie

Een zbo voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder het gezag van een minister. In deze rechtsvorm wordt de onafhankelijkheid van de ANVS geborgd. ‘De basisgedachte van dit besluit was om goed onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid voor alles op het gebied van energiepolitiek aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant’, aldus bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel. De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Lidewijde Ongering  gaf in haar speech aan ‘het volste vertrouwen te hebben dat de ANVS volledig toegerust is om deze missie te volbrengen’.

Samenwerkingsovereenkomst met tien partners

Tijdens de netwerkdag tekenden de ANVS en tien overheidspartners, waaronder het ministerie van Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport een samenwerkingsovereenkomst. De directe aanleiding hiervoor is de instelling van de ANVS als zelfstandig bestuursorgaan. Hierdoor is de kennis over en een aantal taken en bevoegdheden op het terrein van de stralingsbescherming gebundeld, maar zijn er ook taken en bevoegdheden bij andere partijen binnen de rijksoverheid gebleven. De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling. Gericht op een adequate stralingsbescherming van patiënten, milieu, bevolking en werknemers in Nederland. Concreet wordt samengewerkt op het terrein van beleidsontwikkeling, regelgeving, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Iedere partij vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.  Op basis van de samenwerkingsovereenkomst zullen tussen twee of meer partijen werkafspraken worden gemaakt. De samenwerkingsovereenkomst biedt daarvoor het noodzakelijke kader.

Generatie van de toekomst

Met hulp van de Kindercorrespondent stelden een aantal kinderen kritische vragen aan een aantal personen uit de nucleaire of stralingssector: Carlo Wolters, directeur van de kerncentrale in de gemeente Borsele, Linda Janssen, algemeen coördinerend deskundige bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en Eric van Leeuwen, stralingscontroleur bij de COVRA. Uit de gesprekken bleek dat alle partijen aan tafel graag meedenken over de vraagstukken voor de toekomst met de generatie van de toekomst.
 

Afgevaardigden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Inspectie Leefomgeving en Transport, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie Gezondheidszorg, ministerie van Defensie, Inspectie Militaire Gezondheidszorg, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Staatstoezicht op de Mijnen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Jan van den Heuvel in gesprek met kinderen over nucleaire veiligheid