Ontwerpvergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit NRG voor inspraak ter inzage

Vanaf 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ligt de ontwerpvergunning voor de Stichting ECN en Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten in de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG) ter inzage ten behoeve van de STEK-hal en productie van Jodium-125 (I-125). Gedurende deze periode van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over de ontwerpvergunning en het m.er.-beoordelingsbesluit indienen.

Achtergrond van de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit

NRG verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) in Noord-Holland. Voor haar inrichting beschikt NRG over een vergunning op grond van de Kernenergiewet.

STEK-hal en inrichtingsgrens
Bij de aan NRG vergunde processen ontstaat radioactief afval dat moet worden afgevoerd naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). NRG is voornemens tijdelijk radioactieve afvalstoffen en splijtstoffen, die gereed zijn voor transport naar COVRA, op te slaan in de STEK-hal voorafgaand aan dat transport. NRG vraagt deze opslag aan voor de periode tot 2022. Op dat moment zal een nieuwe opslaglocatie gereed zijn. Het Veiligheidsrapport wordt met het oog hierop aangepast. NRG vraagt in verband hiermee ook een wijziging van de inrichtingsgrens aan, zodat alle transportbewegingen met betrekking tot de STEK-hal binnen de inrichting van NRG plaatsvinden en niet op het terrein van andere gebruikers van de OLP.

De productie van Jodium-125
NRG wenst het productportfolio van medische radio-isotopen te verbreden met de productie van Jodium-125 dat verwerkt wordt tot jodiumzaadjes voor de behandeling van prostaat- en borstkanker. Hiervoor wordt het Veiligheidsrapport voor dit deel van de inrichting aangepast.

Voor deze voorgenomen activiteiten is een wijziging van de aan NRG verleende Kew‑vergunning nodig. Daarnaast wordt ambtshalve een aantal aan de vergunning verbonden voorschriften aangepast.

Voor de besluitvorming over de vergunningaanvraag voor het gedeelte inzake de STEK-hal is een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is bevoegd om op de vergunningaanvraag te beslissen.

Inzage en inspraak

De vergunningaanvraag van NRG en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ter inzage bij de ANVS en de gemeente Schagen. Een ieder kan gedurende deze periode zienswijzen indienen over de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Meer informatie over de procedure is te vinden in de kennisgeving.