Aanpassingen regelgeving stralingsbescherming gepubliceerd

Op 6 februari 2018 werd de veranderde regelgeving stralingsbescherming van kracht. Praktische en technische uitwerking van regelgeving is beschreven in onderliggende regelgeving, waaronder de ANVS-verordening. Deze is nu op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanleiding voor aanpassing
Ruim een jaar na de invoering is inzicht verkregen over waar praktische knelpunten of onduidelijkheden voor de praktijk zijn ontstaan, zowel voor het werkveld als voor de toezichthouder. Om de veiligheid te borgen en verbeteren, voldoen regels op het gebied van stralingsbescherming niet alleen aan de internationale veiligheidsnormen, maar moeten deze ook uitvoerbaar en naleefbaar zijn. Daarom zijn er naast enkele noodzakelijke redactionele wijzigingen, vier aanpassingen gedaan in de ANVS-verordening.

Consultatie en vaststelling
In de periode van 4 juni tot 2 juli is concept-verordening ter inzage gelegd via internetconsultatie.nl. De ANVS ontving acht reacties. Daar zijn suggesties ontvangen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). De reacties en suggesties zijn verwerkt in de definitieve versie. Een toelichting daarop is te vinden in de verordening. De ANVS-verordening is op 1 augustus vastgesteld door het bestuur van de ANVS.