Kennisgeving goedkeuring plan van aanpak afvoer radioactief afval

De ANVS heeft bij besluit van 4 november 2019 onder voorwaarden en voor bepaalde tijd goedkeuring verleend aan het op 28 juni 2019 ingediende plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme (RWMP) en de aanvulling daarop van 22 oktober 2019 van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG).

Het plan van aanpak RWMP betreft de verwerking en de afvoer van al het radioactief afval op de Onderzoekslocatie Petten, inclusief toekomstig afval en de toekomstige ontmanteling van faciliteiten en gebouwen. In meer detail uitgewerkt betreft het de verwerking en afvoer van de vaten radioactief afval die zijn opgeslagen in de Waste Storage Facility en die deel uitmaken van het zogenoemde historisch afval. NRG dient op grond van de Kernenergiewetvergunning de verwerking en afvoer van het historisch afval veilig uit te voeren volgens het goedgekeurde plan van aanpak.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de ANVS, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit is in te zien op de website van de ANVS.