Maatregelen stresstest kerncentrale Borssele voltooid

EPZ (eigenaar van de kerncentrale Borssele) heeft in januari 2020 de laatste maatregel uit de stresstest van de kerncentrale Borssele uitgevoerd. Dit heeft de ANVS op 30 maart 2020 aan de ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) laten weten in een nieuwe en laatste update van het post-Fukushima Nationaal Actie Plan (NAcP) uit 2012. Alle stresstestmaatregelen en het overgrote deel van de overige acties uit dit plan zijn hiermee afgerond. Over de drie nog lopende acties wordt in de toekomst in het kader van het verdrag Nucleaire Veiligheid gerapporteerd.

In het NAcP staat hoe de acties bij de kerncentrale Borssele (KCB) en bij de overheidsinstanties, voortvloeiend uit het ongeluk bij Fukushima, worden opgevolgd.
Het gaat hierbij om:

  1. acties en maatregelen voor de KCB uit de stresstest,
  2. acties en maatregelen voor zowel de KCB als voor de ANVS uit andere bronnen, namelijk:
    • het post-Fukushima actieplan van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA),
    • het eindreport van ENSREG naar aanleiding van de Europese Stresstesten (2012),
    • het rapport van de buitengewone conferentie in het kader van het Verdrag Nucleaire Veiligheid (naar aanleiding van Fukushima) in 2012,
    • de IRRS-missie (Integrated Regulatory Review Service) in Nederland in 2014 en 2018.

Stresstest

In de stresstest zijn 46 maatregelen geïdentificeerd om de robuustheid van de KCB verder te versterken. De uitvoering daarvan is toen meteen begonnen. Meer dan 90% van de maatregelen zijn in de periode tot en met 2017 al geïmplementeerd. EPZ heeft nu ook de resterende vier acties afgerond: twee ervan in 2018, één in 2019 en de laatste in januari 2020. Deze maatregel, versterking van de ondersteuning van een warmtewisselaar, was de laatste van enkele aanvullende maatregelen om de KCB nog meer bestand te maken tegen aardbevingen. De ANVS heeft tijdens een inspectie in januari 2020 bevestigd dat ook deze maatregel door de vergunninghouder uitgevoerd is. De stresstest is daarmee voltooid.

Overige acties

Ook het overgrote deel van de acties uit andere bronnen is uitgevoerd. Er wordt nog gewerkt aan de afronding van drie acties. Twee van deze acties vloeiden voort uit de IRRS-missie van 2014 en zijn in het NAcP opgenomen. Het gaat daarbij om het verbeteren van een systeem voor het verzamelen en toepassen van ervaringen met bedrijfsvoering en met vergunning en toezicht. Tijdens de IRRS follow-up missie in 2018 werden deze acties “gesloten op basis van de geconstateerde voortgang en vertrouwen in effectieve afronding”. De derde actie komt voort uit het post-Fukushima actieplan van het IAEA en gaat over het uitnodigen door Nederland van een EPREV-missie (Emergency Preparedness Review) van het IAEA. Deze missie evalueert het nationale stelsel voor de radiologische crisisvoorbereiding en respons. De planning is om in 2020 een besluit daarover te nemen.

Opvolging lopende acties via verdrag Nucleaire Veiligheid

Het eerste NAcP is in december 2012 uitgebracht, de eerste update in 2014 en de tweede update in 2017. Deze NAcP is de derde en laatste update die door de ANVS naar de ENSREG is gestuurd. Op grond van het Verdrag nucleaire veiligheid (Convention Nuclear Safety, CNS) worden elke drie jaar rapportages opgesteld over de uitvoering van dit verdrag. De richtlijnen voor het opstellen van deze rapporten vereisen dat over IAEA-missies en de voortgang van acties die voortvloeien uit IAEA-aanbevelingen wordt gerapporteerd. Informatie over de verdere opvolging van de openstaande drie acties zal dus worden verstrekt in nationale rapporten en presentaties van het CNS.