Bezwaar mogelijk op vergunning voor Urenco

Tot en met 20 oktober kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen op de vergunning op grond van de Kernenergiewet verleend aan Urenco Nederland B.V. voor de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. De ANVS verleende deze vergunning op 8 september 2020 in verband met drie wijzigingen binnen de inrichting.

De drie wijzigingen bestaan uit:

  • een specificatie van de al vergunde decontaminatiewerkzaamheden in de verrijkingshal SP4, waarvoor figuur 10 en 35 en een passage in het Veiligheidsrapport worden aangepast,
  • het wijzigen van de opslagmogelijkheden in het opslaggebouw Container Receipt and Dispatch-gebouw C (CRDC),
  • het toevoegen van twee mobiele r√∂ntgentoestellen voor beveiligingsdoeleinden.

De hoeveelheid splijtstoffen en/of radioactieve stoffen die Urenco op grond van de huidige vergunning binnen de inrichting mag hebben en de resultaten van de veiligheidsanalyses uit het veiligheidsrapport veranderen niet door deze wijzigingen. De wijzigingen hebben ook geen effect op de veiligheid van het bedrijven van de installatie of op de stralingsbelasting buiten de inrichting. Verder hebben de wijzigingen geen nadelige gevolgen voor overige milieuaspecten.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, onder vermelding van bezwaar, postbus 16001, 2500 BA Den Haag. In de kennisgeving leest u hoe u dit kunt doen. 

Waar vindt u meer informatie?

U kunt de vergunning en alle hierop betrekking hebbende documenten downloaden op deze website. Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 - 489 05 00 onder vermelding van: 'vergunning nucleair'. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: postbus.kerninstallatie@anvs.nl.