ANVS keurt verzoek wijziging op plan van aanpak historisch radioactief afval van NRG goed

De ANVS heeft een wijziging goedgekeurd in het plan van aanpak Radioactive Waste Management Programma 2019 van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG). Deze wijziging betreft het voorstel van NRG om afval af te gaan voeren en op te slaan in een nieuw te realiseren gebouw bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA). Tot en met 26 november 2020 kunnen belanghebbenden bij de ANVS bezwaar maken tegen het besluit.

In het plan van aanpak Radioactive Waste Management Programma (RWMP) heeft NRG beschreven hoe zij het afval dat nu bij NRG ligt opgeslagen willen gaan verwerken en vervoeren, het zogenoemde historisch afval. Het plan heeft de ANVS in 2019 beoordeeld en daarbij zijn voorwaarden verbonden aan de goedkeuring. Eén van deze voorwaarden was dat NRG aan moest geven hoe zij ervoor zouden zorgen dat het afval, dat naar de COVRA moest voor opslag, binnen de gestelde einddatum wordt afgevoerd. Met deze voorgestelde wijziging heeft NRG de voorwaarde uitgewerkt. Dit houdt in dat NRG voorstelt het afval rechtstreeks af te voeren naar de COVRA, waarmee een verwerkingsstap van het afval niet meer nodig zal zijn. De COVRA wil een nieuw gebouw realiseren voor de opslag van dit afval.

De ANVS heeft de voorgestelde wijziging beoordeeld en getoetst. Bij de beoordeling heeft de ANVS gekeken naar de wijzigingen ten opzichte van het plan van aanpak 2019. Omdat het een plan van aanpak betreft, beoordeelt de ANVS of het voorstel aanvaardbaar is. Voor het nog te bouwen opslaggebouw moet de COVRA een vergunning aanvragen bij de ANVS, dus het ontwerp van het pand en het ontwerp van de container waarin de COVRA het afval wil opslaan en de criteria die de COVRA wil gebruiken voor de opslag van het afval, worden later ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan de ANVS.

Het voorstel van NRG om het afval op te slaan in een nieuw pand, heeft de ANVS getoetst aan het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs, artikel 10.7, derde lid), in samenhang met het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Bkse, artikel 19). Het Bkse schrijft voor dat het radioactief afval zo snel als redelijkerwijs mogelijk moet worden afgevoerd. De ANVS is van oordeel dat NRG met het voorstel hieraan beter kan voldoen dan met het oude plan van aanpak. NRG wil het afval rechtstreeks gaan vervoeren naar de COVRA om het op te slaan, waarmee een verwerkingsstap van het afval niet meer nodig zal zijn.

Voorwaarde

De ANVS heeft een voorwaarde en beperking verbonden aan de goedkeuring van de wijziging op het plan van aanpak van NRG. De voorwaarde is dat NRG het afval moet blijven scheiden naar het soort afval (Intermediate Level Waste-Low en Intermediate Level Waste–High). Dit moet NRG in elk geval blijven doen, tot er een besluit is genomen over het nieuwe gebouw en de voorwaarden waaronder het afval wordt opgeslagen. De beperking die de ANVS heeft verbonden aan de wijziging, betreft de duur van de goedkeuring die de ANVS verleent. Voor zowel het plan van aanpak, als de wijziging, betekent dit dat deze geldig zijn tot 1 november 2022. Dit houdt in dat NRG voor die datum opnieuw een geactualiseerd plan van aanpak aan de ANVS moet voorleggen en moet laten goedkeuren.

Besluit

Het besluit van de ANVS is gepubliceerd in de Staatscourant en vindt u op de site van de ANVS. Tot en met 26 november 2020 kunnen belanghebbenden bij de ANVS bezwaar maken tegen dit besluit.

U kunt het besluit ook tot en met 26 november 2020 inzien bij Koningskade 4 te Den Haag, dit kan door een afspraak te maken via: 088-4890500 (Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, bereikbaar tijdens kantooruren).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met 26 november 2020 een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, onder vermelding van: bezwaar, postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom bezwaar aantekent tegen dit besluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u tijdens kantooruren terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088-4890500.