Inspraak mogelijk op vergunningaanvraag en milieueffectrapport RECUMO-installatie België

Nederlandse burgers kunnen schriftelijk zienswijzen indienen op de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport (MER) van SCK CEN voor de uitbreiding van de SCK CEN inrichting met een nieuw te bouwen RECUMO-installatie in Mol (België). Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België heeft de ANVS over de ontvangen vergunningaanvraag en het MER geïnformeerd, omdat de gekozen locatie op circa 11 km van de grens met Nederland ligt.

In de RECUMO-installatie wordt de voorraad hoogverrijkte uranium (HEU)reststoffen afkomstig van de productie van medische radio-isotopen (Molybdeen-99) door het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) te België gezuiverd en omgezet tot (laag verrijkt) uraniumoxide, een bruikbare stof.

Doel van het RECUMO-project is om de continuïteit van de productie van medische isotopen door het IRE te België te garanderen en het uranium in de HEU-reststoffen te benutten.

Oordeel FANC

Het FANC heeft op basis van het milieueffectrapport geoordeeld dat “er geen belangrijke nadelige grensoverschrijdende effecten inzake ioniserende straling” worden verwacht ten gevolge van de RECUMO-installatie. Consultatie van de buurlanden is daarom wettelijk niet verplicht. Het FANC heeft de ANVS desondanks geïnformeerd, omdat beide autoriteiten afspraken hebben gemaakt om te zorgen dat gemeenten, provincies en bewoners in de grensregio inspraak kunnen hebben.

QuickScan ANVS

De ANVS heeft op basis van het milieueffectrapport een QuickScan gedaan naar eventuele  grensoverschrijdende radioactieve gevolgen van de RECUMO-installatie te MOL voor Nederland.

De ANVS constateert dat de kwaliteit, de kwaliteitsborging en de diepgang van de analyses alle voor Nederland relevante milieuaspecten dekken. De ANVS onderschrijft de conclusie van FANC dat er bij normaal bedrijf geen grensoverschrijdende milieugevolgen van de RECUMO-installatie in Nederland te verwachten zijn. Ook in het onwaarschijnlijke geval van een ongeval zullen de radiologische effecten op mens en milieu zeer beperkt zijn.

Inzage en inspraak

Het dossier over de vergunningaanvraag, inclusief het MER, is te raadplegen op de FANC-website.  

Naast inzage in het dossier bestaat de mogelijkheid om in te spreken op de vergunningaanvraag en het MER voor de RECUMO installatie. Inspraak dient schriftelijk te gebeuren bij één van de gemeenten die door het FANC zijn aangeschreven om inspraak te organiseren. Het betreft de gemeenten Mol, Geel, Retie, Balen en Dessel. Deze gemeenten kiezen ieder een eigen periode waarin zij hun inspraakprocedure willen organiseren. Voor meer informatie over de door deze gemeenten te hanteren inspraaktermijn zie ook de FANC-website.