Inspraak mogelijk op milieueffectrapport levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 - 2015 t/m 2025

De Belgische Federale Overheid bereidt de levensduurverlenging van 2015 tot en met 2025 voor van de reactoren Doel-1 en Doel-2 van de kerncentrale in Doel. Nederlanders kunnen schriftelijk zienswijzen indienen op het milieueffectrapport (MER) voor de levensduurverlenging. Het MER is in opdracht van de Belgische Federale Overheid gemaakt. Dit inspraakrecht hebben Nederlanders volgens het verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten. De kerncentrale van Doel ligt ongeveer drie kilometer van de grens met Nederland.

Inzage en inspraak

Inspraak is mogelijk van 15 april tot en met 15 juni 2021. Het MER, de achtergrondinformatie over de procedure en de (email)adressen waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden, zijn te vinden op overheid.nl

Omdat deze procedure onder het Verdrag van Espoo valt, is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak voor Nederlanders. 

QuickScan

De ANVS bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland en bekijkt daarom op basis van het MER wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radioactieve gevolgen zijn van de levensduurverlening van de reactoren Doel 1 en Doel 2 in Nederland. De ANVS bestudeert het MER en publiceert binnenkort daarover de bevindingen via deze site in een Quickscan.