Inspraak mogelijk op milieueffectrapport levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 - 2015 t/m 2025

Nederlanders kunnen tot en met 15 juni 2021 schriftelijk zienswijzen indienen op het milieueffectrapport (MER) voor de levensduurverlenigng van Doel 1 en Doel 2 in België. Dit inspraakrecht hebben Nederlanders volgens het verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten. De kerncentrale van Doel ligt ongeveer drie kilometer van de grens met Nederland.

Achtergrond

België heeft in 2003 besloten om geleidelijk uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie te stappen. Alle kerncentrales zouden uiterlijk in 2025 stoppen met de productie van elektriciteit. Doel 1 en Doel 2 zouden in 2015 stil worden gelegd. In 2015 besloot België om de levensduur van Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen, tot in 2025. Dit is bij wet besloten om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit voor het land te garanderen. Er is destijds geen Milieueffectrapportage opgesteld voor het 10 jaar langer in bedrijf zijn van Doel 1 en Doel 2.

Het Grondwettelijk Hof in België heeft in maart 2020 geoordeeld dat België een MER moet opstellen voor de levensduurverlenging en voor de werkzaamheden tussen 2015 en 2025 zijn en/of worden uitgevoerd voor een goede werking van Doel 1 en Doel 2. Ook heeft het Grondwettelijk Hof besloten dat België een publieke raadpleging moet houden over het MER.

Quickscan

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland. Daarom bekijkt de ANVS op basis van het MER wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radioactieve gevolgen kunnen zijn van het in bedrijf zijn van Doel 1 en Doel 2 voor de periode 2015 tot in 2025.

De ANVS heeft geen officiële rol in de beoordeling van het ontwerp en toezicht op de bouw en uitbating van nucleaire installaties in België, net zoals het Federaal Agentschap voor Nucleaire Control (FANC) dit ook niet heeft voor de Nederlandse installaties.

De grensoverschrijdende inspraakprocedure valt onder het Verdrag van Espoo en daarmee is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak voor Nederlanders.

De ANVS heeft een quickscan uitgevoerd op de beschikbare documenten, te weten de milieueffectbeoordeling en het milieueffectrapport. Deze documenten gaan over de periode 2015 tot in 2025. In de milieueffectbeoordeling en het MER is gekeken naar de reguliere bedrijfsvoering van Doel 1 en Doel 2 en naar mogelijke ontwerp- en buiten-ontwerpongevallen.

Het MER beschrijft drie situaties:

  • Het Nul-alternatief (toestand Doel-site met Doel 1 en Doel 2 gesloten).
  • De huidige situatie: Doel 1 en Doel 2 in bedrijf met geïmplementeerde technologische verbeteringen, sinds 2015.
  • De uitgangssituatie, tussen 2012 en 2014. Toen waren de technologische aanpassingen bij Doel 1 en Doel 2 nog niet geïmplementeerd.

De huidige situatie en de uitgangssituatie worden vergeleken met het nul-alternatief.

Het MER beschrijft de grensoverschrijdende radiologische effecten van de installatie en het effect van de technologische aanpassingen daarop. De ANVS volgt de redenering zoals beschreven in de rapporten en onderschrijft de conclusies dat er bij normaal bedrijf van Doel 1 en Doel 2, in de huidige situatie, geen grensoverschrijdende impact is richting Nederland. De impact ten gevolge van de toename van het radioactief afval en verbruikte splijtstof als gevolg van de levensduurverlenging wordt als gering en beheersbaar beschouwd.

Daarnaast geven de rapporten inzicht in mogelijke risico’s van ongevallen mochten deze zich voordoen. De kans op deze ongevallen is zeer klein. De ANVS deelt de conclusie dat in de huidige situatie de kans op een ongeval verder verkleind is ten opzichte van de uitgangssituatie zonder de technologische aanpassingen.

Inzage en inspraak

Inspraak is mogelijk van tot en met 15 juni 2021. Het MER, de achtergrondinformatie over de procedure en de (email)adressen waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden, zijn te vinden op overheid.nl