Quickscan ANVS van Milieueffectrapport (MER) Kerncentrale Doel 1 en 2

In dit document wordt het resultaat gedeeld van de QuickScan die de ANVS uitvoerde op het milieueffectrapport (MER).

België heeft in 2003 besloten om geleidelijk uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie te stappen. Alle kerncentrales zouden uiterlijk in 2025 stoppen met de productie van elektriciteit. Doel 1 en Doel 2 zouden in 2015 stil worden gelegd. In 2015 besloot België om de levensduur van Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen, tot in 2025. Dit is bij wet besloten om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit voor het land te garanderen. Er is destijds geen Milieueffectrapportage opgesteld voor het 10 jaar langer in bedrijf zijn van Doel 1 en Doel 2.

Het Grondwettelijk Hof in België heeft in maart 2020 geoordeeld dat België een MER moet opstellen voor de levensduurverlenging en voor de werkzaamheden tussen 2015 en 2025 zijn en/of worden uitgevoerd voor een goede werking van Doel 1 en Doel 2. Ook heeft het Grondwettelijk Hof besloten dat België een publieke raadpleging moet houden over het MER.

Nederlanders kunnen schriftelijk zienswijzen indienen op het MER voor de levensduurverlenging. Dit inspraakrecht hebben Nederlanders volgens het verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten. De kerncentrale van Doel ligt ongeveer drie kilometer van de grens met Nederland. Inspraak is mogelijk van 15 april tot en met 15 juni 2021. Het MER, de achtergrondinformatie over de procedure en de (email)adressen waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden, zijn te vinden op overheid.nl