In 2022 opnieuw inspecties bij tandartsen en dierenartsen

Vanaf half maart 2022 starten opnieuw inspecties bij tandartsen en dierenartsen. Vanaf 2019 voert de ANVS inspecties uit die zijn gebaseerd op nieuwe regelgeving uit 2018.

Uit recent dataonderzoek van de ANVS blijkt dat zo’n 10% van de dierenartspraktijken en 15% van de tandartspraktijken niet in het bezit is van een vergunning of registratie voor een röntgenapparaat die tegenwoordig met de nieuwe regelgeving wel nodig is. Reden om bij deze groep fysieke inspecties uit te voeren. Na de zomer verwachten we de inspectieresultaten te delen.

Inspecteurs van de ANVS gaan in de eerste helft van 2022 fysiek langs bij vijfentwintig praktijken die op papier niet lijken te voldoen aan de voorschriften voor vergunning of registratie. Het gaat om vijftien tandarts- en tien dierenartspraktijken die we aselect hebben gekozen. Het is dit keer een beperkt aantal. Echter met de aandacht die we ervoor vragen, bevorderen we verder naleving in de branche ook.

Thema’s van de inspectie

Het inspectiebezoek richt zich op het bezit van de juiste registratie of vergunning (autorisatie), de deskundigheidseisen voor het werken met straling, het volledig op orde hebben van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het röntgenapparaat en de kwaliteit van onder meer de administratie. Als naar aanleiding van inspecties blijkt dat de veiligheid van werknemers of patiënten in het geding is, dan informeren wij uiteraard direct de hiervoor bevoegde Nederlandse Arbeidsinspectie en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Hoeveel praktijken zijn er?

In Nederland zijn er zo’n 6.000 geregistreerde tandheelkundige praktijken. Zo’n 85% voldoet dus aan alle vereisten op het gebied van stralingsbescherming. Hoeveel dierenartspraktijken er in Nederland exact zijn, is moeilijker aan te geven. Onder deze noemer vallen bij de Kamer van Koophandel namelijk ook allerlei andere dierenpraktijken, zoals dierenambulances en andere dierverzorgende praktijken. In totaal zijn er nu zo’n 3.000 dierenpraktijkregistraties.

Aansluiting op eerdere inspecties

In 2018 is de wet- en regelgeving rondom het werken met straling gewijzigd. Dierenartsen en tandartsen zijn nu onder meer verplicht om de juiste registratie of vergunning te hebben voor hun röntgenapparaat. Vanaf 2019 voert de ANVS daarom inspecties uit bij een groot aantal tandheelkundige en dierenartsenpraktijken om te controleren of ze voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Wat bleek? Van de 500 geïnspecteerde tandheelkundige praktijken had rond de 30% nog geen geldige registratie of vergunning. En 35% had de deskundigheid niet volledig op orde, zoals de verplichting om advies in te winnen van een stralingsbeschermingsdeskundige. Van de 200 geïnspecteerde dierenartsen had ongeveer 24% geen geldige registratie of vergunning. Bij circa 44% was de deskundigheid niet volledig op orde. Na herinspecties hebben de inspecteurs bij alle geïnspecteerde praktijken geen overtredingen meer geconstateerd.

Alle praktijken moeten voldoen aan de wet

Voor alle praktijken in Nederland geldt overigens dat zij tot 15 april 2021 van ons de tijd kregen om alsnog de vereiste registratie of vergunning te realiseren. Hiervoor is naast (her)inspectie ook communicatie richting de brancheverenigingen en praktijken ingezet. Door deze eerdere inspecties en de communicatie is de naleving in deze branches toegenomen. Echter zijn we er nog niet vandaar opnieuw deze inspecties. Het is van belang dat alle praktijken voldoen aan de vereisten voor het werken met straling.

En wat als het bij de inspectie niet op orde blijkt?

Wanneer de inspecteur een overtreding constateert kan de ANVS één of meer interventies toepassen. Dit loopt van een waarschuwing tot bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke interventies, waaronder het stilleggen van de handelingen met de röntgentoestellen. Voor het bepalen van de toe te passen interventie(s) wordt er gebruik gemaakt van de 'Toezicht- en interventiestrategie ANVS'. Mocht er een overtreding worden geconstateerd, zal de ANVS altijd een herinspectie uitvoeren. Na de zomer verwacht de ANVS de resultaten te kunnen delen.

Samenwerking met andere inspecties

We werken samen met de Nederlands Arbeidsinspectie bij het controleren of ondernemers voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. We inspecteren tijdens dit project op dezelfde thema’s. De Nederlandse Arbeidsinspectie richt zich daarbij vooral op werknemersbescherming, maar controleert ook of bedrijven beschikken over de vereiste autorisatie. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal inspecties uitvoeren bij bedrijven die mogelijk met toestellen werken zonder geldige autorisatie. Om zo effectief mogelijk te zijn, is er afgesproken dat de ANVS zich richt op de dierenartsen en tandartsen. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal inspecties inplannen bij andere bedrijven. We delen ook de resultaten met andere bevoegde inspecties. Naast de Nederlandse Arbeidsinspectie is dat dus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Dierenarts bekijkt röntgenfoto