Wet open overheid per 1 mei van kracht

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Net als zijn voorganger regelt de Woo het recht van burgers op overheidsinformatie. Uitgangspunt is het recht op toegang van publieke informatie.

Vergeleken met de Wob is een aantal zaken gewijzigd. Zo maakt de overheid niet meer alleen op verzoek informatie openbaar. Zij moet dit nu ook actief doen, zonder voorafgaand verzoek. Andere veranderingen gaan over de afhandelingstermijn van de verzoeken en over de organisaties aan wie een verzoek kan worden gericht. Een verzoek kan nu ook worden gericht aan onder meer de Tweede Kamer, de Raad van State en de Nationale ombudsman. Verder krijgen alle overheidsorganisaties een contactpersoon Woo. Deze helpt bij de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie.

ANVS en Woo

Vanaf 1 mei 2022 kunt u via een Woo-verzoek de ANVS vragen om openbaarmaking van overheidsinformatie. Het gaat om informatie die is vastgelegd in documenten waarvan de ANVS auteur of ontvanger is. Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet een verzoek voldoen aan een aantal voorwaarden. Bekijk deze voorwaarden en meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek bij de ANVS.

De ANVS maakt al geruime tijd documenten openbaar. Dat doen we op onze ANVS website onder het kopje documenten (o.a. convenanten, jaarverslagen en Wob-besluiten) en op de PUC website met besluiten tot vergunning.

Op de website Rijksoverheid.nl staat uitgebreide informatie over de Wet open overheid.