Nucleaire inrichtingen melden in 2021 18 ongewone gebeurtenissen

De Nederlandse nucleaire installaties hebben in 2021 18 ongewone gebeurtenissen gemeld. Ongewone gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die de normale bedrijfsvoering verstoren en van invloed kunnen zijn op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In de rapportage over het jaar 2021 is te zien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij geen van de gebeurtenissen in 2021 in het geding geweest.

De ANVS brengt jaarlijks de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties' uit. Deze rapportage bevat een overzicht van alle meldplichtige ongewone gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Deze kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Voorbeelden zijn het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking of een procedure die niet volledig is gevolgd.

Melden en onderzoeken

Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen altijd melden aan de ANVS. Deze meldplicht is vastgelegd in specifieke meldcriteria voor elke nucleaire installatie. Het is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties om de gebeurtenissen nauwkeurig te onderzoeken en verbetermaatregelen door te voeren. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt, vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding en beoordeelt het resultaat van het onderzoek en de genomen maatregelen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS publiceert na afronding van het onderzoek de melding op de website. In het geval dat de gebeurtenis mogelijke gevolgen heeft voor de omgeving of merkbaar is, denk aan de opkomst van hulpdiensten, publiceert de ANVS direct.

Van de 18 ongewone gebeurtenissen in 2021 werden er zes gemeld door EPZ, vergunninghouder van de kerncentrale Borssele. NRG meldde vijf ongewone gebeurtenissen bij de Hoge Flux Reactor (HFR) en drie bij de overige installaties, zoals de Hot Cell Laboratories en de Molybdenum Production Facility (MPF). Bij Urenco Nederland te Almelo waren er drie meldingen en bij Centrale Organisatie voor radioactief Afval (COVRA) te Nieuwdorp één. Bij de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft, Kerncentrale Dodewaard (KCD) te Dodewaard vonden in 2021 geen meldplichtige ongewone gebeurtenissen plaats. De ANVS concludeert op basis van de uit de rapportages en inspecties verkregen informatie dat de vergunninghouders van de nucleaire installaties de afhandeling van de in 2021 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt.

INES-inschaling

Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. INES staat voor International Nuclear and Radiological Event Scale en is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft.

In 2021 is één gebeurtenis door de ANVS ingeschaald als INES-1, een afwijking, zonder gevolgen voor mensen of milieu. Bij deze gebeurtenis is een afwijking ontstaan in een meting die het vermogen van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten controleert. Door deze foutieve meting heeft de reactor gedurende zeven maanden op een drie procent hoger vermogen gedraaid (46,5 MW), terwijl deze op het normale vermogen van 45 MW leek te draaien. Dit hogere vermogen bleef binnen het in de vergunning vastgelegde maximum, dat gesteld is om in alle omstandigheden de koeling van de reactor te garanderen. Daarnaast waren er voldoende veiligheidssystemen beschikbaar om zeker te stellen dat de nucleaire veiligheid niet in het geding is geweest door het drie procent hogere vermogen. De gebeurtenis is toch ingeschaald als INES-1, omdat de ANVS concludeert dat er sprake was van procedurele tekortkomingen waardoor de afwijking in de meting kon ontstaan en niet eerder werd opgemerkt.

Voor één gebeurtenis is vanwege nog lopend onderzoek nog geen INES-inschaling vastgesteld. Alle andere gebeurtenissen uit 2021 zijn ingeschaald als INES-0, een kleine afwijking zonder gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu.

Conclusies van de rapportage

De ANVS concludeert dat de afhandeling van de in 2021 gemelde ongewone gebeurtenissen door de nucleaire installaties in voldoende mate is opgepakt. Het is zichtbaar dat alle nucleaire installaties hier aandacht aan besteden en zo invulling geven aan het continu verbeteren. De ANVS ziet erop toe dat het proces voor de afhandeling van de ongewone gebeurtenissen bij de nucleaire installaties zich blijft ontwikkelen.

De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2021 bevestigen voor de ANVS het belang om in het toezicht aandacht te blijven houden voor een aantal onderliggende oorzaken van verstoringen. Het gaat dan om het behouden en verdiepen van kennis van de installatie bij de vergunninghouder, het zorgvuldig vastleggen van wijzigingen in de installaties in werkprocedures en het verbeteren en actueel houden van de processen voor onderhoud en normale bedrijfsvoering.

Voor het totale en actuele overzicht van de ongewone gebeurtenissen in de nucleaire installaties kunt u terecht op het onderdeel Ongewone gebeurtenissen.

Ongewone gebeurtenissen 2021