COVRA dient aanvraag voor vergunningswijziging in

COVRA heeft op 5 augustus 2022 bij de ANVS een aanvraag ingediend voor een wijziging van hun vergunning met daarbij een milieueffectrapportage (MER). Dit heeft COVRA gedaan om een nieuw opslaggebouw voor radioactief afval te bouwen: het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG). Om het MOG te bouwen, heeft COVRA een vergunning nodig van de ANVS op grond van de Kernenergiewet.

Beeld: ©COVRA
Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).

De ANVS heeft eerder al een advies Reikwijdte en Detailniveau aan de COVRA gegeven voor de MER die nodig is bij aanvraag voor de wijziging van de vergunning. In dit advies geeft de ANVS aan welke milieu-informatie het MER moet bevatten om het milieubelang in het besluit over de vergunningaanvraag mee te kunnen wegen. 

Aanvraag beoordelen

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, beoordelen we nu eerst of de aanvraag alle benodigde informatie bevat. Als dat zo is, kunnen we de aanvraag voor een vergunningswijziging in behandeling nemen. Dan publiceert de ANVS een kennisgeving met meer informatie over de verdere procedure en worden documenten zoals de aanvraag en MER ter inzage gelegd. De stukken komen onder meer beschikbaar via www.anvs.nl. Dat zal naar verwachting over enkele weken zijn.

Procedure vergunningverlening en inspraak

De verdere vergunningsverlening zal gaan via de uitgebreide Awb-procedure met MER (Algemene wet bestuursrecht). Dat betekent dat na het opstellen van de ontwerpvergunning iedereen de mogelijkheid heeft om te reageren (inspreken).  Zie voor meer informatie ook een volledig overzicht van dit proces, met de mogelijkheden voor inspraak.