Advies ANVS aan COVRA over reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport nieuw opslaggebouw

De ANVS heeft aan de Centrale Organisatie voor de Opslag van Radioactief Afval (COVRA) een advies uitgebracht over de reikwijdte en het detailniveau van het Milieueffectrapport (MER). COVRA heeft het voornemen om een nieuw multifunctioneel opslaggebouw te bouwen voor laag- en middelradioactief afval, het MOG. Hiervoor moet onder meer een vergunning op grond van de Kernenergiewet worden aangevraagd bij de ANVS en daar hoort een Milieueffectrapport bij. In het advies geeft de ANVS aan welke milieu-informatie het MER moet bevatten om het milieubelang in het besluit over de vergunningaanvraag mee te kunnen wegen.

Het Advies reikwijdte en detailniveau is gebaseerd op de wettelijke eisen aan de inhoud van een milieueffectrapport, de mededelingsnotitie m.e.r. van COVRA, de ingebrachte zienswijzen en adviezen, en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het advies van de Commissie m.e.r. is uitgebracht op 20 mei 2021.

Als COVRA een vergunningaanvraag en een Milieueffectrapport bij de ANVS indient, start de ANVS een procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tijdens deze procedure  (uitgebreide Awb-procedure + MER) hebben belanghebbenden ook mogelijkheid op inspraak.