Maximale afvoertermijn radioactief afval vastgelegd

Radioactief afval moet vanaf 1 juli 2023 binnen maximaal 2 jaar worden afgevoerd. Langer bewaren mag alleen als dat in de vergunning van ANVS geregeld is. Dit geldt voor bedrijven en organisaties die een vergunning van ANVS hebben en waarbij radioactief afval ontstaat in hun bedrijfsprocessen. De termijn geldt niet voor nucleaire installaties, zoals kerncentrale Borssele.

Deze maximale afvoertermijn van 2 jaar is geregeld via een wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Onder radioactief afval verstaan we radioactieve stoffen, splijtstoffen en afval waar radioactief erts in zit, zoals uraniumerts, waarvoor geen andere toepassing meer is.

Tijdelijke opslag van radioactief afval

Er zijn in Nederland meerdere bedrijven en organisaties die een vergunning hebben om radioactieve stoffen te gebruiken, of waar ze een rol spelen in bedrijfsprocessen. Denk aan ziekenhuizen die radioactieve stoffen gebruiken voor behandelingen. Of bedrijven die met grondstoffen werken waar kleine hoeveelheden natuurlijke radioactiviteit in zitten. Bijvoorbeeld recyclebedrijven die metaalhoudend afval verwerken. Zij hebben vaak ook te maken met radioactief afval.

Ze moeten dit afval zo snel als redelijkerwijs mogelijk is afvoeren naar een speciale afvalverwerker die radioactieve stoffen mag aannemen. In veel gevallen gaat het om COVRA N.V., alleen bij zeer laag radioactief afval van natuurlijke oorsprong kan dat ook een speciale afvalstort zijn. Het kan voor die bedrijven en organisaties handig zijn als ze radioactief afval tijdelijk kunnen opslaan op hun locatie. Bijvoorbeeld tot een container vol is, zodat ze die in een keer kunnen afvoeren. 
Daarom mogen ze onder voorwaarden radioactief afval tijdelijk opslaan op hun locatie. De tijdelijke opslag van radioactief afval moet vanuit stralingsbeschermingsoogpunt voldoen aan strikte eisen. 

Waarom een maximale afvoertermijn

Op dit moment staat niet in de regelgeving wat de maximale termijn is waarbinnen radioactieve afvalstoffen afgevoerd moeten worden. Vaak is deze termijn wel geregeld in de voorschriften van de vergunning. Dit is dan per geval bekeken door de vergunningverleners van ANVS. Door de wijziging in de regelgeving is het meteen duidelijk dat 2 jaar de maximale termijn is voor vergunningen waar geen termijn in staat. Dit voorkomt onduidelijkheid en maakt de regels over het afvoeren van radioactieve afvalstoffen beter uitvoerbaar en handhaafbaar.

Wie toch een langere termijn wil dan 2 jaar, moet dit aangeven bij aanvraag van de vergunning. Bij een bestaande vergunning moet een wijziging aangevraagd worden. 

Vergunning wijzigen kan nodig zijn voor enkele bedrijven

Bij veel bedrijven en organisaties die van ANVS een vergunning hebben voor het hebben van radioactieve afvalstoffen, is de maximale afvoertermijn al geregeld. Zij hoeven niet iets anders te gaan doen. 

Voor enkele bedrijven en organisaties kan het nodig zijn om een verzoek tot wijziging van de vergunning in te dienen. Dat zijn bedrijven die een langere termijn dan 2 jaar nodig hebben, maar waarbij dit nog niet is geregeld in de vergunning. Wij beoordelen dan of een langere termijn dan 2 jaar nodig en verantwoord is vanuit stralingsbeschermingsoogpunt.

Wie na 1 juli toch afval op de locatie heeft die langer dan 2 jaar daar is opgeslagen zonder dat dit is geregeld in de vergunning, is in overtreding. Daarom hebben we gekozen voor inwerkingtreding van de regels met ingang van 1 juli. Dan hebben de ondernemers die al bijna 2 jaar radioactieve afvalstoffen op hun locaties hebben opgeslagen, nog 4 maanden de tijd om die afvalstoffen af te voeren.

Afvoer van afvalstoffen nucleaire installaties geregeld in vergunning

De maximale afvoertermijn van 2 jaar geldt niet voor nucleaire installaties zoals kerncentrale Borssele en Urenco. Deze zijn uitgezonderd in de wijziging van de regelgeving. Voor alle nucleaire installaties is in de vergunning geregeld hoe zij radioactief afval mogen opslaan en wanneer ze die afvoeren. Dit kan per installatie verschillen, afhankelijk van de bedrijfsprocessen. Per geval en ook per soort afval beoordelen wij vanuit ANVS de veiligheid.

Wijziging na consultatie belanghebbenden 

De ANVS heeft zelf het initiatief genomen tot vaststelling van de algemeen geldende afvoertermijn. In 2022 hebben we een internetconsulatie gehouden. Belanghebbenden konden reageren op de voorgenomen wijziging. Daar zijn twee reacties op gekomen. Deze kunt u op hoofdlijnen nalezen op de pagina over de internetconsultatie. Door de reacties werd voor ons duidelijk dat het toch beter is als de nucleaire installaties worden uitgezonderd in de wijziging. 

Meer informatie

De gewijzigde versie van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is te vinden in de Staatscourant.

Opslag van laag- en middelradioactief afval bij COVRA.