Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Openbare raadpleging

Om dat te kunnen doen moet de Belgische regering de wet op de kernuitstap aanpassen. Daarom heeft de Belgische overheid een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en is een openbare raadpleging gestart.

Milieueffectrapportage

In het MER zijn de gevolgen van het langer openhouden van de kerncentrales beschreven. Na de raadpleging zal de Belgische overheid een wetsontwerp indienen bij het Belgische parlement. De ANVS heeft de milieueffectrapportage bestudeerd. U vindt onze conclusies hieronder. 

Inwoners van Nederland hebben inspraak volgens het Verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten. Daarmee is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak voor Nederlanders.

De kerncentrale van Doel ligt op ongeveer 6 kilometer van de Nederlandse grens. Die van Tihange op ongeveer 40 kilometer.

Niet sluiten in 2025, maar in 2037

België heeft in 2022 besloten om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 open te houden tot 2037. Dit wil de Belgische regering om te zorgen dat er voldoende energie in het land beschikbaar blijft. Deze 2 kerncentrales zouden in 2025 sluiten.

Conclusies ANVS na bestudering milieueffectrapportage

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland. Daarom heeft de ANVS het  MER bestudeerd en bekeken wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radiologische gevolgen kunnen zijn van het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.

De ANVS onderschrijft de conclusie van het MER. Dit betekent dat er bij normale bedrijfsvoering er geen radiologische effecten in Nederland zijn. Het langer openblijven van de reactoren leidt dus niet tot gevolgen voor het milieu en de gezondheid in Nederland.

Geen directe maatregelen

Ook bij ongevallen, zoals beschreven in het MER, hoeven we in Nederland geen directe maatregelen te nemen. Zogenoemde directe maatregelen zijn bijvoorbeeld evacueren of schuilen. Wel kunnen indirecte maatregelen in Nederland nodig zijn. Voorbeelden van indirecte maatregelen zijn maatregelen die om de voedselketen te beschermen. Zoals een graasverbod voor koeien.

Veiligheidsregio's en huidige voorbereiding

Op dit moment geldt dat in de crisisvoorbereiding in Nederland rekening gehouden wordt met nog grotere en onwaarschijnlijker ongevallen dan in deze MER beschreven. Bij verlenging van de bedrijfsduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 zal deze crisisvoorbereiding moeten blijven bestaan.

Dat betekent dat de Veiligheidsregio’s in Nederland, die grenzen aan België, crisisplannen moeten hebben en crisisoefeningen moeten blijven houden om voorbereid te zijn op een mogelijk ongeval bij Doel 4 en/of Tihange 3. Net zoals dat nu al het geval is.

Een uitgebreidere uitleg vindt u in onze quickscan.

Rol van de ANVS

De ANVS heeft geen officiële rol in de beoordeling van en het toezicht op nucleaire installaties in België. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft dit ook niet voor de Nederlandse installaties.

Inzage en inspraak

Inspraak is nog mogelijk tot en met 31 mei 2023. Via de website Internetconsultatie.nl kunt u reageren op de consultatie. U vindt er ook het MER en achtergrondinformatie over de procedure.