Tarieven radioactief afval: meer duidelijkheid over toezicht

Er is meer duidelijkheid gekomen over het toezicht op de tarieven van landelijk afvalbeheerder COVRA voor het verzamelen en veilig opslaan van radioactief afval in Nederland. Na een internetconsultatie heeft de ANVS hierover een beleidsregel gepubliceerd.

Vaten met radioactief afval bij COVRA

Toezicht op hoe tarieven tot stand komen

Met deze beleidsregel kunnen wij beter onze wettelijke taak uitoefenen en toezien op de manier waarop de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) de tarieven vaststelt. COVRA bepaalt haar tarieven zelf, maar wij houden toezicht op de wijze waarop ze dat doet. Dat hebben we nu in de beleidsregel duidelijker opgeschreven.

Afvalaanbieders brengen radioactief afval naar Zeeland

Allerlei bedrijven in Nederland betalen COVRA in Nieuwdorp (Zeeland) voor opslag en beheer van radioactief afval. Dat gaat bijvoorbeeld om EPZ, de uitbater van kerncentrale Borssele, maar ook om ziekenhuizen die afval hebben uit de nucleaire geneeskunde, zoals kleding of injectienaalden.

Regelgeving was onduidelijk over 3 eisen voor COVRA

De regelgeving bepaalt dat COVRA de tarieven voor deze taak op een transparante, objectieve en niet-discriminerende manier vaststelt. Er was onduidelijkheid over de precieze betekenis van deze 3 eisen waaraan COVRA moet voldoen. Hierdoor kon de ANVS geen toezicht houden op de manier waarop COVRA de tarieven vaststelt. Daarom hebben wij dat uitgewerkt in een beleidsregel, waardoor we nu wel beter toezicht kunnen houden.

Resultaten internetconsultatie

Van 28 augustus tot en met 9 oktober 2023 kon iedereen op een conceptversie van de beleidsregel reageren. Dat hebben 6 partijen gedaan. Op internetconsultatie.nl vindt u de 4 openbare reacties en een verslag van alle reacties. De ANVS heeft de reacties betrokken bij het vaststellen van de beleidsregel en de beleidsregel op onderdelen aangepast ten opzichte van het concept.

Uitleg over 3 eisen: transparant, objectief en niet-discriminerend

In de beleidsregel lichten we toe hoe de ANVS de begrippen transparantie, objectiviteit en niet-discriminerend uitlegt. Zo weet COVRA waarop zij moet letten bij het bepalen van de tarieven. De ANVS kan hiermee gericht toezicht houden op de tarieven die COVRA rekent voor haar diensten. Bedrijven die radioactief afval laten verwerken of opslaan bij COVRA weten door de beleidsregel beter wat de kaders voor het vaststellen van de tarieven zijn.

Beleidsregel aangepast na reacties

Wij hebben vooral gekeken waar de reacties uit de consultatie ons werk raken. Veel van de reacties op de concept beleidsregel gingen over het bredere kader voor de financiering van het beheer van radioactief afval, waar meerdere overheidspartijen een rol in spelen.

Naar aanleiding van de reacties hebben we gekeken of onze beleidsregel goed aansloot bij de bevoegdheid van de ANVS en hebben we de beleidsregel hierop aangepast. Verder hebben we op basis van de reacties verduidelijkt dat de beleidsregel alleen geldt voor toekomstige tarieven.

ANVS is bevoegd om een beleidsregel op te stellen

Dit is de eerste keer dat de ANVS gebruik maakt van haar bevoegdheid om een beleidsregel vast te stellen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij in een beleidsregel opnemen hoe wij wettelijke voorschriften uitleggen bij de uitoefening van onze bevoegdheden, in dit geval toezichtsbevoegdheden.