Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurde op 26 oktober 2020 de Tweede Kamer het zevende nationaal rapport over de Nederlandse maatregelen naar aanleiding van het Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval (Joint Convention).

Zij informeerde de Kamer daarbij over de inhoud van het rapport en over de zevende toetsingsconferentie die van 25 mei tot 4 juni 2021 plaatsvindt. Op grond van dit Gezamenlijk Verdrag, behoort iedere verdragspartij, waaronder ook Nederland, om de drie jaar een nationaal rapport in te dienen bij het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA). Het rapport behandelt de maatregelen die door de verdragspartij zijn genomen ter nakoming van de verplichtingen van de Joint Convention. Dit rapport dient ter voorbereiding van de zevende toetsingsconferentie. De ANVS heeft dit nationale rapport voorbereid.