Crisis Expert Team straling en nucleair

Crisis Expert Team straling en nucleair

Het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn) is een kennis- en adviesnetwerk dat rapporteert en adviseert over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) kernongevallen en andere stralingsongevallen aan bestuurders en besluitvormers in de nationale en regionale crisisstructuur. 

Het CETsn voorziet in een flexibele adviesstructuur en kan daarmee goed inspelen op de diversiteit aan stralingsongevallen met grote verschillen in dynamiek. Kennisadvies en besluitvorming zijn ontkoppeld, waardoor de besluitvorming over de maatregelen eenduidig is.

Het CETsn bestaat uit een frontoffice (de ANVS Crisisorganisatie), die een beroep kan doen op de binnen de ANVS gebundelde kennis en deskundigheid, en een backoffice (het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk, RGEN), dat bestaat uit kennisinstituten onder coördinatie van het RIVM.

Advies en maatregelen

Na analyse van de verzamelde gegevens beoordeelt het CETsn de situatie en stelt een advies op. Hierin staan maatregelen beschreven om de gevolgen voor de volksgezondheid en de leefomgeving te beperken.

Het kan gaan om directe maatregelen zoals schuilen (binnen blijven), evacueren (het gebied verlaten) of het innemen van jodiumtabletten.  Daarnaast kan het CETsn advies uitbrengen over indirecte maatregelen, bijvoorbeeld over de consumptie van water uit de kraan of bepaalde landbouwproducten.

Ook adviseert het CETsn over publieksvoorlichting en voorlichting aan specifieke doelgroepen zoals de industrie of de landbouwsector.

Vraagregisseur

Het CETsn adviseert via de nationale en regionale vraagregisseur, die de adviesaanvragen coördineert. De nationale vraagregisseur wordt aangewezen door DCC-IenW. De regionale vraagregisseur wordt aangewezen door het bevoegd gezag in de veiligheidsregio. Bij een bovenregionale crisis is de bronregio verantwoordelijk voor coördinatie van de vragen uit de andere regio’s.

Landelijk Crisisplan Straling

Het Landelijk Crisisplan Straling beschrijft hoe in Nederland de crisisbeheersing is georganiseerd in geval van (dreigende) kernongevallen of andere stralingsongevallen. In het plan wordt de rol en de organisatie van het Crisis Expert Team straling en nucleair verder beschreven.