Handhaving

Handhaving

De ANVS houdt toezicht op het veilig gebruiken van stralingstoepassingen, het vervoer van radioactieve stoffen, de veiligheid in nucleaire installaties in Nederland en beveiliging en safeguards. Wanneer we een overtreding constateren, treden we handhavend op. We maken per geval en in de specifieke context een onderbouwde afweging welke interventie we inzetten.

Interventies

In de Toezicht- en Interventiestrategie 2023  van de ANVS is opgenomen hoe de ANVS tot de afweging komt over het uitvoeren van interventies en opleggen van sancties. In bijlage 2 van de strategie is uitgelegd welke procedure gevolgd wordt bij deze besluiten.

Handhavingsbesluiten

De ANVS maakt gebruik van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Daarnaast beschikt de ANVS ook over strafrechtelijke interventies.

Hoe komt de ANVS tot een handhavingsbesluit?

De inspecteur van de ANVS constateert naar aanleiding van een inspectie, melding of incident een overtreding. De overtreder ontvangt vervolgens in de regel een brief waarin de ANVS uitlegt van welke overtreding sprake is, welke sanctie wordt opgelegd en binnen welke termijn er welke verbeteringen nodig zijn om de sanctie te voorkomen.

Wanneer de ANVS het voornemen heeft om een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang op te leggen en de overtreder het niet eens is met de  brief, kunnen er zienswijzen worden ingediend bij de ANVS. Als de zienswijzen volgens de ANVS voldoende overtuigend zijn, wordt (deels) afgezien van een handhavingsbesluit.

Wanneer de ANVS niet afziet van het besluit en de overtreding wordt niet op tijd beëindigd of wordt herhaald, ontvangt de overtreder het besluit. Daarop kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend en na afloop daarvan eventueel in beroep worden gaan. Ook hierbij geldt dat de ANVS (deels) afziet van handhaving wanneer het aangetekende bezwaar of beroep voldoende overtuigend is. Is dat niet het geval, dan blijft het besluit in stand en wordt het definitief.

Wanneer het handhavingsbesluit definitief is, wordt deze gepubliceerd op de website van de ANVS. De ANVS controleert vervolgens of de overtreder  de situatie op tijd heeft verbeterd. Wanneer dat niet het geval is, wordt overgaan tot het innen van de dwangsom of uitvoeren van bestuursdwang. Op de website van de ANVS wordt het opheffen of uitvoeren van de sanctie ook gepubliceerd.