Plan van aanpak sanering tritiumverontreiniging Onderzoekslocatie in Petten

Plan van aanpak voor de sanering van tritiumverontreining van de Onderzoekslocatie in Petten. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur zijn een aantal delen in het plan van aanpak onleesbaar gemaakt op basis van de weigeringsgronden: de veiligheid van de Staat, bedrijfs- en fabricagegegevens en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.