Eerste rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom aangeboden aan Tweede Kamer

Op 17 mei 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, de eerste nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval aangeboden aan de Tweede Kamer.

De rapportage is een verslag over de uitvoering van de afvalrichtlijn en laat zien hoe Nederland voldoet aan de verplichtingen uit de afvalrichtlijn. Met deze rapportage wordt de progressie naar het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof op de lange termijn zichtbaar. Er wordt artikelsgewijs ingegaan op het nationale kader, de regelgevende autoriteit, de vergunninghouders, expertise en vaardigheden, financiële middelen, transparantie en de stand van zaken omtrent het nationale programma radioactief afval.

Iedere drie jaar dient er een nieuwe rapportage over de afvalrichtlijn gemaakt te worden voor de Europese Commissie.

Relatie nationale programma radioactief afval

Naast de verplichting tot het schrijven van een rapportage over de afvalrichtlijn, verplicht de afvalrichtlijn tot het opstellen van een nationaal programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. In dit nationale programma radioactief afval wordt het beleid voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen van het ontstaan ervan tot aan de beheeroptie voor de lange termijn beschreven.

Download hier de Rapportage over richtlijn 2011/70/Euratom.
Meer informatie over het nationale programma radioactief afval.