Handreiking voor een veilig ontwerp en het veilig bedrijven van kernreactoren

De Handreiking Veilig Ontwerp en het veilig Bedrijven van Kernreactoren (VOBK) geeft inzicht in de actuele stand van de techniek en wetenschap van de nucleaire veiligheid voor kernreactoren. De nucleaire sector gebruikt de Handreiking VOBK als referentiekader voor de beoordeling van bestaande en nieuwe nucleaire installaties. De eerste versie van de handreiking is gepubliceerd op 19 oktober 2015. In 2022 hebben we de handreiking opnieuw beoordeeld. De nieuwste versie van het VOBK publiceerden we in 2023.

Redenen om het VOBK te vernieuwen

De ANVS werkt continu aan het verbeteren van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Dit was een van de redenen om het VOBK te herzien. Daarnaast zijn de volgende punten ook een belangrijke aanleiding geweest:

  • Het voornemen van de regering om 2 nieuwe kerncentrales in Nederland te bouwen.
  • De huidige ontwikkelingen rond geavanceerde reactortypes anders dan de lichtwatergekoelde reactoren en de ontwikkelingen rond small modular reactors (SMR’s).

De ANVS houdt toezicht op de bestaande nucleaire installaties en andere toepassingen waarbij ioniserende straling (radioactiviteit) vrijkomt. We beoordelen ook aanvragen voor vergunningen van nieuwe installaties of wijzigingen van vergunningen van bestaande installaties. De ANVS geeft alleen vergunningen af aan (nieuwe) installaties als deze aan de modernste veiligheidseisen voldoen.

Achtergrond van de Handreiking VOBK

De Handreiking VOBK - en dan met name het onderdeel Dutch Safety Requirements (DSR) - is onder andere gebaseerd op de nucleaire veiligheidsvereisten die de Duitse overheid in november 2012 uitbracht voor bestaande kernreactoren. Deze eisen zijn aangescherpt met de laatste inzichten voor de veiligheid van nieuwe kernreactoren. Concreet betekent dit dat er actuele aanbevelingen zijn opgenomen van het IAEA (het Internationaal Atoomagentschap) en de WENRA (The Association of Regulators of Western Europe) voor het ontwerp en de bedrijfsvoering. Ook is Finse regelgeving als referentie gebruikt voor diverse onderwerpen op het gebied van nieuwbouw van kernreactoren. Tot slot zijn lessen uit de ramp in Fukushima in de DSR opgenomen.

De evaluatie in 2022 toonde aan dat de technische richtlijnen in het VOBK (de kern van het document) voldoen aan de huidige stand der techniek. Die zijn in de versie uit 2023 dan ook niet aangepast. Wel is de Annex over onderzoeksreactoren gesplitst in:

  1. Een meer generieke annex over de gradering van de richtlijnen voor reactoren anders dan grootschalige lichtwaterreactoren (alternatieve reactoren).
  2. Een annex met specifieke richtlijnen voor onderzoeksreactoren. Deze specifieke richtlijnen zijn niet gewijzigd.