Besluit aanwijzing TÜV Rheinland Industrie Service GmbH als keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH is door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH heeft een aanvraag ingediend bij de ANVS om aangewezen te worden als keuringsinstelling voor het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp- en fabricagefase. De ANVS heeft op 8 juni 2021 besloten TÜV Rheinland Industrie Service GmbH aan te wijzen als keuringsinstelling. Dit doet de ANVS op basis van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in samenhang met de Regeling nucleaire drukapparatuur. Het besluit van de ANVS is twee jaar geldig. Zie voor het volledige besluit de kennisgeving in de Staatscourant

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 juli 2021 bezwaar maken tegen het besluit van de ANVS. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de ANVS waarin u duidelijk maakt waarom u bezwaar aantekent. Het bezwaarschrift moet u als indiener voorzien van uw handtekening, datum, naam en adres.

U stuurt het bezwaarschrift naar: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. Bezwaar aanwijzing TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Deze aanwijzing treedt in werking na afloop van de bezwaartermijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Voorlopige voorziening

Als een bezwaarschrift is ingediend en dit spoed vereist, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 - 426 44 26.