PALLAS: nieuwe onderzoeksreactor voor medische isotopen

PALLAS: nieuwe medische isotopenreactor

PALLAS is een nieuwe onderzoeksreactor die volgens de plannen van de initiatiefnemers (Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor) de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen en ingezet wordt voor onderzoek en voor de productie van isotopen voor medische toepassing . Denk aan onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. Deze isotopen zijn radioactief.

Vergunning nodig Kernenergiewet en Waterwet

Voor de nieuwe onderzoeksreactor zijn vergunningen nodig op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet. Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven. Denk aan wat de reactor betekent voor de lucht- en bodemkwaliteit van de omgeving.

Milieueffectrapport (MER) en veiligheidsrapport

Het MER is een onderdeel van de vergunningsaanvraag, die de ANVS op 15 juni 2022 ontving. Dit geldt ook voor het veiligheidsrapport. Hierin beschrijft PALLAS onder meer hoe de installatie werkt: van de inrichting en werking van de koelleidingen en ventilatiesystemen tot aan hoe wordt omgegaan met ongevalssituaties.

De ANVS en Rijkswaterstaat hebben in 2015 al aangegeven wat PALLAS precies moet onderzoeken voor het MER in het Advies reikwijdte en detailniveau. De ANVS toetst hier ook op bij de vergunningaanvraag.

Ontwerpvergunning gepubliceerd op 20 oktober 2022

De ANVS en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen voor onderzoeksreactor PALLAS op 20 oktober 2022 gepubliceerd. Een ontwerpvergunning is een conceptversie van de vergunning waar iedereen een reactie op kan geven. Dit kon tot en met 1 december 2022.

De ANVS heeft beoordeeld of PALLAS voldoende maatregelen neemt om de nucleaire veiligheid te waarborgen. Bij deze beoordeling is naast het technisch ontwerp ook de organisatorische kant van de PALLAS-organisatie beoordeeld, zoals de organisatiestructuur en personele en financiële middelen.

Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag op grond van de Waterwet beoordeeld. Deze vergunning is nodig voor het innemen en lozen van koelwater voor de reactor.

Informatie- en inspraakavond: 16 november 2022

Wij vinden het belangrijk om goed uit te leggen hoe het vergunningproces voor PALLAS werkt. Daarom organiseerden we samen met Rijkswaterstaat een informatie- en inspraakavond op woensdag 16 november 2022. Tijdens deze avond in Petten konden bezoekers hun mening geven over de 2 vergunningen voor de oprichting van de PALLAS-reactor.

Vergunning verleend op 15 februari 2023

De ANVS heeft op 15 februari 2023 de definitieve vergunning verleend voor de bouw van de PALLAS-onderzoeksreactor. Hierin zijn de reacties verwerkt die we tijdens deze inspraakperiode hebben ontvangen.