PALLAS: nieuwe medische isotopenreactor

PALLAS: nieuwe medische isotopenreactor

PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die volgens de plannen van de initiatiefnemers de verouderde Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen en ingezet wordt voor onderzoek en voor de productie van radioactieve isotopen. Met deze isotopen kan Nederland de komende 50 jaar miljoenen patiënten met hart- en vaatziekten en kanker blijven helpen.

Voor de nieuwe onderzoeksreactor zijn vergunningen nodig op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet. Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven.

De ANVS en Rijkswaterstaat hebben dit advies verwerkt in het Advies reikwijdte en detailniveau. Hierin staat beschreven waaraan het MER moet voldoen. Vervolgens stelt de initiatiefnemer aan de hand van het Advies reikwijdte en detailniveau de MER op. Het MER gaat deel uitmaken van de vergunningaanvraag voor de bouw van de onderzoeksreactor.

De gemeente Schagen heeft op 2 april 2019 ingestemd met het bestemmingsplan van PALLAS. De herziening van het bestemmingsplan, het Beeldkwaliteitsplan en het Plan-MER PALLAS maken hiermee de toekomstige vestiging van PALLAS in Petten mogelijk. De laatste actualiteiten van het Plan-MER kunt u lezen op de site van de gemeente Schagen.

Het is aan de ANVS om het rapport dat het ontwerp en de veiligheidsonderbouwing beschrijft te beoordelen. Na de beoordeling van het rapport zal PALLAS naar verwachting begin 2021 een kernenergiewetvergunning aanvragen bij de ANVS voor het oprichten van de reactor. Hierbij wordt met name getoetst op het ontwerp en de daarmee samenhangende nucleaire veiligheid. Daarna zal door PALLAS een kernenergiewetvergunning voor het in werking brengen en houden van de inrichting worden aangevraagd, waarbij ook aan andere aspecten wordt getoetst.