PALLAS: nieuwe onderzoeksreactor voor medische isotopen

PALLAS: nieuwe medische isotopenreactor

PALLAS is een nieuwe onderzoeksreactor die volgens de plannen van de initiatiefnemers (Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor) de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen en ingezet wordt voor onderzoek en voor de productie van isotopen voor medische toepassing . Denk aan onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. Deze isotopen zijn radioactief. 

Voor de nieuwe onderzoeksreactor zijn vergunningen nodig op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet. Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven. Denk aan wat de reactor betekent voor de lucht- en bodemkwaliteit van de omgeving. Het MER is een onderdeel van de vergunningsaanvraag.

De ANVS en Rijkswaterstaat geven aan wat PALLAS precies moet onderzoeken voor het MER in het Advies reikwijdte en detailniveau. De ANVS toetst hier ook op bij de vergunningaanvraag.

De gemeente Schagen heeft op 2 april 2019 ingestemd met het bestemmingsplan van PALLAS.  Inmiddels is het rapport dat het ontwerp en de veiligheidsonderbouwing beschrijft (de PSAR) door PALLAS ingediend en door de ANVS geanalyseerd. Bij de vergunningaanvraag komt het definitieve veiligheidsrapport. Dit is openbaar.

Gezien deze ontwikkelingen zal PALLAS naar verwachting in de eerste helft van 2022 een kernenergiewetvergunning aanvragen bij de ANVS voor het oprichten van de reactor. Hierbij wordt met name getoetst op het ontwerp en de daarmee samenhangende nucleaire veiligheid. Daarna zal door PALLAS een kernenergiewetvergunning voor het in werking brengen en houden van de inrichting worden aangevraagd, waarbij ook aan andere aspecten wordt getoetst.

Zodra de ANVS de vergunningaanvraag als voldoende heeft beoordeeld wordt de (voorlopige) zogenoemde ontwerpvergunning openbaar. Hier kan iedereen op reageren (inspreken). We zullen hier ook uitleg over geven in een bijeenkomst.