PALLAS is de naam van een nieuwe onderzoeksreactor die wordt ontwikkeld in Petten, Noord-Holland. Volgens de plannen van de initiatiefnemers moet deze onderzoeksreactor in de plaats komen van de huidige Hoge Fluxreactor (HFR) en ingezet worden voor onderzoek en voor de productie van radioactieve isotopen. Deze isotopen zijn belangrijk voor diagnostiek en behandeling van kanker.

Voor de nieuwe onderzoeksreactor zijn vergunningen nodig op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet. Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven.

Vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2015 lag de mededelingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de nieuwe onderzoeksreactor PALLAS ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen zienswijzen over de mededelingsnotitie indienen. Op 13 augustus heeft de mer commissie een advies uitgebracht over de gewenste inhoud van het mileueffectrapport (MER) van de onderzoeksreactor Pallas.

De ANVS en Rijkswaterstaat hebben dit advies verwerkt in het Advies reikwijdte en detailniveau. Hierin staat beschreven waaraan het MER moet voldoen. Vervolgens stelt de initiatiefnemer aan de hand van het van het Advies reikwijdte en detailniveau de MER op. Het MER gaat deel uitmaken van de vergunningaanvraag voor de bouw van de onderzoeksreactor.