Advies Reikwijdte en Detailniveau SHINE Medical Technologies inclusief zienswijzen

De ANVS geeft in het advies Reikwijdte en Detailniveau aan wat SHINE precies moet onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER). Dit rapport heeft SHINE nodig voor de vergunningaanvraag voor de bouw van de installatie. Naast wettelijke eisen die aan het MER zitten, komen inspraakreacties en het advies van de onafhankelijke commissie m.e.r. hierin terug.