Vergunningverlening

Vergunningverlening is één van de instrumenten van de ANVS om op een betrouwbare en deskundige manier bij te dragen aan de nucleaire veiligheid en een veilig gebruik van ioniserende straling in Nederland.

De vergunningverlening door de ANVS is gebaseerd op de Kernenergiewet. De Kernenergiewet onderscheidt vergunningen voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, waaronder transportvergunningen, en vergunningen voor toestellen.

De Kernenergiewet verwijst voor de procedures die voor de indiening en afhandeling van een aanvraag voor een vergunningbesluit gevolgd moeten worden, naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het betreft de reguliere voorbereidingsprocedure, ook wel ‘korte Awb procedure’, van hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Awb, en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, ook wel ‘uitgebreide Awb procedure’, van afdeling 3.4 van de Awb.  Voor sommige vergunningaanvragen waarvoor de uitgebreide procedure wordt doorlopen, moet de vergunningaanvrager ook een milieueffectrapport (MER) opstellen.

Hieronder krijgt u informatie over de stappen in de drie hierboven genoemde procedures -  korte Awb procedure, uitgebreide Awb procedure en uitgebreide Awb procedure met MER - om tot een definitief vergunningbesluit te komen.

Korte en uitgebreide Awb procedure


Uitgebreide procedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, verder uitgebreide procedure, is het uitgangspunt voor vergunningbesluiten op grond van de Kernenergiewet.

Transportvergunningen vormen hierop een uitzondering. Wettelijk geldt hiervoor altijd de korte procedure. Anders dan bij de korte procedure geldt bij de uitgebreide procedure dat eerst een ontwerpbeschikking wordt gegeven voordat de definitieve beschikking wordt genomen. Op de ontwerpbeschikking kan door eenieder worden ingesproken en de inspraakreacties (zienswijzen) worden door de ANVS meegewogen bij het uiteindelijke definitieve vergunningbesluit.
Ja

Nee

Aanvrager in de gelegenheid stellen gegevens binnen een bepaalde termijn aan te vullen

Aanvulling niet of niet tijdig ontvangen of onvoldoende

Niet in behandeling nemen van aanvraag


Beoordelen vergunningaanvraag

Beslistermijn van 6 maanden haalbaar

Ja
Nee

Beslissing tot verlenging beslistermijn, na zienswijzen aanvrager daarop


Opstellen ontwerpbeschikking


Toezenden ontwerpbeschikking aan aanvrager

Mededeling doen aan betrokken bestuurs- en adviesorganenIndienen zienswijzen door eenieder

Nagaan of zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing ontwerpbeschikking

Definitieve beschikking opstellenMededeling doen aan insprekers, betrokken bestuurs- en adviesorganenMogelijkheid tot indienen beroep bij Raad van State