Nucleaire inrichtingen melden in 2017 21 ongewone gebeurtenissen

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2017 21 ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in 2017 in het geding geweest en geen van de ongewone gebeurtenissen kwam dan ook in aanmerking voor een INES-inschaling van 1 of hoger.

Vier gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele. De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten meldde één ongewone gebeurtenis en de overige installaties bij NRG dertien. Bij de overige nucleaire installaties in Nederland vonden drie ongewone gebeurtenissen plaats. De ANVS is positief over de meldingsbereidheid bij de vergunninghouders, maar constateert wel dat sturing nodig blijft op de manier waarop de installaties met de storingen omgaan. Dit geldt vooral voor de snelheid en de zorgvuldigheid waarmee ze de eindrapportages over gebeurtenissen opstellen.

Rapportage ongewone gebeurtenissen

De gebeurtenissen zijn opgenomen in de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017'. Ze hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. De ANVS publiceert deze meldingen op de website.

INES-inschaling

Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. De INES-inschaling (International Nuclear and Radiological Event Scale) is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft. Geen van de ongewone gebeurtenissen die in 2017 plaatsvonden, is ingeschaald als een INES-1 of hoger.

Toezicht

Ongewone gebeurtenissen worden nauwkeurig en direct geregistreerd en geanalyseerd. Dit is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties. Het draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt en vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding.