Registratie van stralingsartsen

Als stralingsarts kunt u uw beroep alleen uitoefenen wanneer u bent ingeschreven in het Register stralingsartsen.

Eisen voor registratie als stralingsarts

U moet voldoen aan de criteria die in de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 staan. Deze criteria zijn:

 • U bent ingeschreven als arts arbeid en gezondheid, bedrijfsarts, in het register van erkende sociaal geneeskundigen, dat wordt bijgehouden door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
 • U heeft een diploma dat is afgegeven door een erkende instelling (als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming). Daaruit blijkt dat stralingsdeskundigheid is verkregen op het niveau van een algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of daaraan gelijkwaardig.

Hoe kunt u zich registreren als stralingsarts?

Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier Registratie stralingsarts. U stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Een kopie van de inschrijving in het register van erkende sociaal geneeskundigen.
 • Een kopie van het diploma dat is afgegeven door een erkende instelling (als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) waaruit blijkt dat stralingsdeskundigheid is verkregen op het niveau van een algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of daaraan gelijkwaardig.

Geldigheidsduur registratie stralingsarts

Iedere vorm van registratie is geldig voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze periode moet u de registratie laten verlengen.

Verlenging registratie stralingsarts

Voor verlenging van de registratie moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • U bent ingeschreven als arts arbeid en gezondheid, bedrijfsarts, in het register van erkende sociaal geneeskundigen, dat wordt bijgehouden door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst;
 • U heeft een diploma dat is afgegeven door een erkende instelling (als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming), waaruit blijkt dat stralingsdeskundigheid is verkregen op het niveau van een algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of daaraan gelijkwaardig.
 • U heeft voldaan aan de eisen voor kennisonderhoud, zoals genoemd in de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018.

Hoe kunt u uw registratie als stralingsarts verlengen?

Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier Registratie stralingsarts:

U stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Een kopie van de inschrijving in het register van erkende sociaal geneeskundigen.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag 120 punten heeft verdiend met kennisonderhoud, conform Bijlage C van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018.

Buitengewone registratie stralingsarts

Wilt u uw registratie als stralingsarts laten verlengen, maar voldoet u niet aan de criteria voor kennisonderhoud? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijzondere registratie. U moet dan aantonen dat u voldoet aan de kerncompetenties, bedoeld in bijlage D van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018.

Kosten registratie stralingsarts

De opname in het register kost 610 euro in 2023. Na ontvangst van de beschikking dient u het bedrag binnen 30 dagen te betalen. Informatie over de betalingswijze staat in de beschikking.

Afhandeling van uw aanvraag

U dient uw registratieaanvraag in door het aanvraagformulier en bijlagen te versturen naar postbus.aanvragenenmelden@anvs.nl. Binnen 10 dagen stuurt ANVS u een ontvangstbevestiging. De beslistermijn is acht weken. Na beoordeling van de aanvraag ontvangt u als aanvrager een beschikking. Na een positief besluit wordt u opgenomen in het register van stralingsartsen. Bij een eerste registratie dient u er ook rekening mee te houden dat uw inschrijving pas start na afloop van de bezwaartermijn, dat is 6 weken na ontvangst van de beschikking. Bij verlenging van de registratie kan worden bepaald dat de nieuwe inschrijving start een dag nadat de vorige inschrijving is verlopen. Dit kan indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de uitoefening van uw beroep als stralingsarts,

Bezwaar aantekenen

Tegen een besluit kunt u bezwaar maken (overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht):

 • Binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij de ANVS. Hierop wordt een zogenaamde beslissing op bezwaar genomen.
 • Tegen deze beslissing op bezwaar van de ANVS kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing in beroep gaan. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Daarnaast kunt u bij ANVS een klachtenprocedure starten.

Registratie van een persoon als stralingsarts bij voldoen aan erkende EU-beroepskwalificaties

Een stralingsarts die erkend is in Europa, Europees burger is (als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties) en zich in Nederland wil registreren, vult het aanvraagformulier voor een registratie in zoals beschreven. Met de registratie toont de stralingsarts aan over kwalificaties te beschikken die gelijkwaardig zijn aan de kwalificaties waaraan moet worden voldaan om als stralingsarts te worden ingeschreven in het register.