Rapport klankbordgroep eindberging radioactief afval naar de Tweede Kamer

In het Nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (2016) is de oprichting van een klankbordgroep rond eindberging van radioactief afval aangekondigd. In juni 2017 is Jan Paul van Soest gevraagd om als kwartiermaker een verkenning uit te voeren naar de samenstelling, inrichting en agenda van deze klankbordgroep. Het eindrapport is op 14 mei 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer en gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. In de bijbehorende Kamerbrief staat de beleidsreactie op dit rapport en op de rapporten van het onderzoeksprogramma naar eindberging van radioactief afval (OPERA).

Jan Paul van Soest: ‘Hoewel de feitelijke besluitvorming over een eindberging voor radioactief afval wellicht over tientallen jaren plaatsvindt, is het van belang nu al een maatschappelijke dialoog voor te bereiden. Het is een onderwerp waarop verschillende zienswijzen mogelijk zijn en dat aan vele belangen kan raken. De Klankbordgroep eindberging radioactief afval kan een maatschappelijk proces uitdenken en voorbereiden dat kans geeft op een gedragen oplossing. Er is veel te leren van buitenlandse ervaringen en de oprichting van een Klankbordgroep in Nederland kan internationale samenwerking op dit onderwerp onderzoeken’.

Voorbereiding van beleid

De ANVS bereidt voor de verantwoordelijke bewindspersoon, de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid voor over radioactief afval. Dit beleid staat beschreven in het Nationale programma radioactief afval. Voor een veilige eindberging van radioactief afval is zorgvuldig onderzoek nodig. Om tot een weloverwogen keuze voor eindberging te komen, is naast onderzoek ook maatschappelijke participatie noodzakelijk. Veiligheid voor de huidige en toekomstige generaties én maatschappelijk draagvlak zijn belangrijke randvoorwaarden.