Nucleaire inrichtingen melden in 2018 14 ongewone gebeurtenissen

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding geweest. In 2018 zijn, net als in 2016 en 2017, geen van de ongewone gebeurtenissen ingeschaald als een INES-inschaling van 1 of hoger.  

Zeven gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele. De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten meldde één ongewone gebeurtenis en de overige installaties bij NRG vier. Bij de overige nucleaire installaties in Nederland vonden twee ongewone gebeurtenissen plaats. De ANVS concludeert op basis van de uit de rapportages en inspecties verkregen informatie dat de vergunninghouders van de nucleaire installaties de afhandeling van de in 2018 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt. Wel blijft voor de ANVS de tijdige en zorgvuldige afhandeling van het onderzoek naar deze gebeurtenissen een punt van aandacht.

Rapportage ongewone gebeurtenissen

De gebeurtenissen zijn opgenomen in de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2018'. Ze hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. De ANVS publiceert deze meldingen op de website.

INES-inschaling

Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. De INES-inschaling (International Nuclear and Radiological Event Scale) is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft. In 2018 zijn, net als in 2016 en 2017, geen van de ongewone gebeurtenissen ingeschaald als een INES-inschaling van 1 of hoger. 

Toezicht

Ongewone gebeurtenissen worden nauwkeurig en direct geregistreerd en geanalyseerd. Dit is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties. Het draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt en vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding.

Handreiking en factsheet

Voor het totale en actuele overzicht van de ongewone gebeurtenissen in de nucleaire installaties kunt u terecht op de website Ongewone gebeurtenissen. De ANVS heeft recent een handreiking gepubliceerd die meer duidelijkheid geeft over wat voor gebeurtenissen meldplichtig zijn en een factsheet over de wijze waarop de ANVS communiceert over deze gebeurtenissen.