ANVS verleent vergunning zodat herstart Hoge Flux Reactor (HFR) mogelijk is

Om de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten na een lekkage weer op te mogen starten, moest de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) de installatie aanpassen en een aanvraag voor een vergunningswijziging bij de ANVS indienen. De ANVS heeft de vergunning op 9 maart 2022 aan NRG verleend.

De HFR produceert onder meer isotopen voor medische en industriële toepassingen. Deze medische isotopen worden onder meer gebruikt in behandelingen tegen kanker. De productie blijft hetzelfde met de vergunningswijziging, er zijn geen andere of grotere milieugevolgen. De vergunning treedt meteen in werking vanwege het belang van medische isotopen voor patiënten. Tot en met woensdag 20 april 2022 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit om de vergunning te verlenen.

Waarom was een vergunningswijziging nodig?

In januari 2022 is bij een reguliere onderhoudstop een lekkage geconstateerd in een leiding. Deze lekkage had geen gevolgen voor mens en milieu. De lekkage is verholpen door het afsluiten van de leiding en voor een structurele oplossing moeten een aantal leidingen aangepast worden. De bestaande watervoorziening is afgekoppeld en buiten gebruik gesteld. Vervolgens is een nieuwe watervoorziening gerealiseerd. Ten gevolge van deze wijzigingen is ook een aanpassing van het veiligheidsrapport van de HFR nodig. Omdat dit rapport verbonden is aan de vergunning is tevens een wijziging van de vergunning nodig, voordat de reactor weer opgestart kan worden. Met deze vergunningswijziging wordt de beschrijving in het veiligheidsrapport aangepast aan de nieuwe situatie.

In een veiligheidsrapport beschrijft de eigenaar van een nucleaire installatie onder meer hoe de installatie werkt: van de inrichting en werking van de koelleidingen en ventilatiesystemen tot aan hoe wordt omgegaan met ongevalssituaties.

Vergunning meteen afgegeven

Er zijn verschillende procedures voor een vergunningaanvraag. In dit geval is de korte vergunningprocedure van toepassing, omdat deze vergunningswijziging niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Dezelfde activiteiten blijven toegestaan als al vergund. Ook de toegestane hoeveelheden radioactieve stoffen en splijtstoffen binnen de HFR blijven hetzelfde.

Direct in werking

Een vergunning op grond van de Kernenergiewet treedt doorgaans in werking na zes weken. Dan is de bezwaar- of beroepstermijn verlopen. Het bevoegd gezag kan hiervan afwijken als dat noodzakelijk is. De HFR is belangrijk voor de leveringszekerheid van medische isotopen voor medische behandelingen en onderzoek van patiënten. Vanwege het patiëntenbelang heeft de ANVS in dit geval besloten om de vergunning direct in werking te laten treden. Dit betekent dat de HFR na de aanleg van de nieuwe watervoorziening direct weer mag opstarten. Indien de HFR pas over zes weken zou kunnen worden opgestart, zou een tekort voor medische isotopen voor patiënten kunnen ontstaan.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken als ze het niet eens zijn met het besluit. Tot en met woensdag 20 april 2022 kan er bij de ANVS een bezwaarschrift worden ingediend (ANVS, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag). Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. Er moet duidelijk worden aangegeven waarom er tegen dit besluit bezwaar is. Daarnaast kan, als bezwaar is ingediend, een voorlopige voorziening bij de Raad van State worden verzocht. Dit houdt in dat er verzocht wordt ons besluit uit te stellen. In de kennisgeving van de vergunning wordt uitgelegd hoe dit allemaal werkt.

Toezicht op de HFR

De ANVS houdt toezicht op de werkzaamheden en de gebruikelijke procedures voor opstart van de HFR. In dit geval is gekeken of de aangelegde watervoorziening degelijk ontworpen en op de juiste manier is aangelegd. En of de kwaliteitscontrole op orde is en klopt met de vergunning die is afgegeven.