Ontwerpvergunningen onderzoeksreactor PALLAS gepubliceerd - iedereen kan reageren

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen voor de onderzoeksreactor PALLAS gepubliceerd. Een ontwerpvergunning is een conceptversie van de vergunning waar iedereen een reactie op kan geven. Dit kan van 21 oktober tot en met 1 december 2022. De reacties tijdens deze inspraakperiode gebruikt de ANVS voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning. Deze zal de ANVS naar verwachting in februari 2023 publiceren. 

Pallas

PALLAS is een onderzoeksreactor die volgens de plannen van de initiatiefnemers, de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten moet vervangen. De PALLAS-reactor is bedoeld voor onderzoek en voor de productie van isotopen voor medische toepassing. Deze radioactieve isotopen zijn onder andere nodig voor onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. PALLAS moet gebouwd worden op het terrein van de Energy & Health Campus in Petten.

Welke vergunningen heeft PALLAS nodig?

Voor de nieuwe onderzoeksreactor zijn meerdere vergunningen nodig: onder andere een vergunning op grond van de Kernenergiewet (ANVS) en de Waterwet (Rijkswaterstaat). Deze vergunningen heeft de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor in juni aangevraagd bij de ANVS en Rijkswaterstaat. Wij en RWS hebben de vergunningsaanvragen en bijbehorende documentatie beoordeeld. De ANVS coördineert het proces en dat betekent dat de ANVS over beide vergunningen communiceert. Klik hier voor de ontwerpvergunning.

Milieueffectrapport en veiligheidsrapport

Bij de vergunningaanvraag moest PALLAS ook een milieueffectrapport (MER) en een veiligheidsrapport indienen. In het MER beschrijft PALLAS de milieugevolgen van de onderzoeksreactor, zoals wat de reactor betekent voor de lucht- en bodemkwaliteit van de omgeving. De ANVS en Rijkswaterstaat (RWS) hebben eerder aangegeven wat PALLAS precies moet onderzoeken voor het MER. We hebben het MER hierop getoetst. De Commissie m.e.r. geeft nog een toetsingsadvies over het MER.

In het veiligheidsrapport beschrijft PALLAS onder meer hoe de installatie werkt: van de inrichting en werking van de koelleidingen en ventilatiesystemen tot aan hoe wordt omgegaan met ongevalssituaties. De ANVS heeft getoetst of het ontwerp van PALLAS, zoals beschreven in het veiligheidsrapport, aan alle wettelijke regels en eisen voldoet.

De nucleaire veiligheid moet onder verschillende omstandigheden gegarandeerd zijn. Bijvoorbeeld in de dagelijkse praktijk, maar ook bij een aardbeving, bij stroomuitval of bij een overstroming.

De ANVS heeft beoordeeld of PALLAS voldoende maatregelen neemt om de nucleaire veiligheid in dit soort situaties te waarborgen. Bij deze beoordeling is naast het technisch ontwerp ook de organisatorische kant van de PALLAS-organisatie beoordeeld zoals de organisatiestructuur en personele en financiële middelen.

Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag op grond van de Waterwet beoordeeld. Deze vergunning is nodig voor het innemen en lozen van koelwater voor de reactor.

Informatieavond en inspraakavond: 16 november 2022

Wij vinden het belangrijk om goed uit te leggen hoe het vergunningproces voor PALLAS werkt. Daarom organiseren wij op woensdag 16 november 2022 een informatie- en inspraakavond, samen met Rijkswaterstaat. Tijdens de avond is het ook mogelijk om uw mening te geven over deze 2 vergunningen voor de oprichting van de PALLAS-reactor.

Locatie

De locatie is bungalowpark De Watersnip in Petten. U bent welkom van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Aanmelden is niet verplicht, maar kan wel vooraf via Postbus.kerninstallatie@anvs.nl.

Reageren op de ontwerpvergunningen

Iedereen kan reageren op de ontwerpvergunningen voor PALLAS door een zogenoemde zienswijze in te dienen. Bijvoorbeeld als u bezorgd bent over de gevolgen van PALLAS voor mens en milieu, zoals bodemverontreiniging en/of geluidsoverlast.

U kunt van 21 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 reageren op de ontwerpvergunning voor PALLAS. Dit kan op meerdere manieren:

  • Schriftelijk bij de ANVS, o.v.v. ‘Zienswijze Ontwerpvergunning PALLAS', Postbus 16001, 2500 BA Den Haag
  • Per e-mail via Postbus.kerninstallatie@anvs.nl, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpvergunning PALLAS’
  • Mondeling op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00
  • Bij de ontwerpvergunning op grond van de Waterwet: schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij Rijkswaterstaat, West-Nederland Noord, Afdeling Vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Vervolg

Na de ontwerpvergunningen worden de definitieve vergunningen opgesteld. In de definitieve vergunningen volgt een reactie op de zienswijzen die zijn ingediend. Wij zullen hierover communiceren via anvs.nl, naar verwachting in februari 2023. Na de definitieve vergunning is het nog mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Documenten van de aanvraag

De documenten die horen bij de aanvraag van de vergunning, zijn ook te vinden in dit nieuwsbericht. Daar zijn na publicatie nog 2 documenten aan toegevoegd:

  1. Brief van 22 september 2022 van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor met een aanvulling op de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Kernenergiewet
  2. Memo van Arcadis van 1 september 2022 met een meting over de referentiepunten voor het bepalen van de geluidsbelasting