Definitieve vergunning voor bouw kernreactor PALLAS

De ANVS verleent de definitieve vergunning voor de bouw van de PALLAS-onderzoeksreactor in Petten, gemeente Schagen. Het is voor het eerst in decennia dat in Nederland een vergunning wordt verleend voor de bouw van een nieuwe kernreactor. Tot en met 30 maart 2023 ligt deze vergunning ter inzage: dan kunt u de vergunning bekijken en een beroep indienen als u dat wilt. De vergunning geldt vanaf 31 maart 2023 (als er geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd).

Pallas

Van aanvraag tot vergunning

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor vroeg op 15 juni 2022 een vergunning op grond van de Kernenergiewet bij ons aan. Deze ‘oprichtingsvergunning’ heeft de stichting namelijk nodig om een reactor te bouwen voor onderzoek en de productie van medische isotopen, radioactieve stoffen die gebruikt worden in de nucleaire geneeskunde. Tegelijkertijd heeft de stichting een Waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat (RWS). Die is nodig omdat de reactor water uit het Noordhollandsch Kanaal gaat gebruiken als koelwater. Het koelwater is niet-radioactief en wordt geloosd in de Noordzee. Ook Rijkswaterstaat verleent nu de definitieve vergunning voor de PALLAS-reactor, die de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten moet vervangen.

Invloed op de omgeving

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor heeft een milieueffectrapport (MER) gemaakt om de gevolgen van de bouw van de reactor voor de omgeving in kaart te brengen. Dit rapport stuurde de stichting mee met hun vergunningaanvragen. Rijkswaterstaat en wij hebben dit rapport beoordeeld en maakten vervolgens ontwerpvergunningen: voorlopige versies van de uiteindelijke vergunningen. Van 21 oktober tot en met 1 december 2022 kon iedereen daarop een reactie geven (officieel: een zienswijze indienen).

Informatie aangevuld na reacties

In de reacties van burgers en belangengroepen kwam onder andere een vraag over stikstof meerdere keren terug: hoe beïnvloedt de reactor de duinnatuur met de stikstof die straks vrijkomt? Die vraag had de Commissie m.e.r. ook. Zij hebben van de ANVS de opdracht gekregen om het MER te toetsen en hebben om meer informatie gevraagd over dit onderwerp. Daarom heeft PALLAS een aanvulling op het MER geleverd. Het onderwerp stikstof valt niet onder de Kernenergiewet en de taken van de ANVS, maar onder de Wet natuurbescherming. PALLAS had al een natuurbeschermingswetvergunning. Wel is de informatie over stikstofuitstoot aangevuld om het MER compleet te maken.

De Commissie m.e.r. vroeg ook naar meer informatie om de conclusie van PALLAS dat veiligheidsrisico’s en stralingsbelasting binnen de wettelijke normen vallen in het MER duidelijker te maken. Deze aanvullingen geven naar ons oordeel de gevraagde informatie over de analyses van PALLAS, die al eerder door de ANVS waren getoetst. Daarom verlenen wij nu de definitieve vergunning.

Onze uitleg over deze en andere onderwerpen zijn toegelicht in de definitieve vergunningen. Bekijk daarvoor het hoofdstuk ‘Zienswijzen’. Het gaat hierbij dus om nadere uitleg. De definitieve vergunningen bevatten verder dezelfde eisen als die in de eerdere ontwerpvergunningen zijn opgenomen.

Veiligheid voorop

Als onafhankelijke autoriteit waarborgt de ANVS dat kernreactoren in Nederland volgens alle (inter-)nationale standaarden voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming functioneren. De vergunningaanvraag van PALLAS is de eerste in decennia om een nieuwe kernreactor te mogen bouwen. Bestuurslid Marco Brugmans: “Onze vergunningverleners en juristen hebben hard gewerkt aan de beoordeling van de PALLAS-vergunningaanvraag. Inclusief het vooroverleg over de vergunningeisen was het een traject van vele jaren. PALLAS heeft uitvoerig moeten aantonen dat de reactor veilig kan gaan draaien als hij op deze manier wordt gebouwd. Nu alle benodigde stappen inclusief inspraak zijn doorlopen, verlenen wij de vergunning voor de bouw en zullen we erop toezien dat PALLAS zich houdt aan de voorschriften die we daarin hebben gesteld.”

Beroep indienen tot en met 30 maart

Hoewel er nu een definitieve vergunning is, kunt u nog wel in beroep gaan. Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. U kunt beroep indienen als ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State en daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Lees er meer over in de officiële kennisgeving.

Nog een vergunning nodig

De vergunning die de ANVS nu heeft verleend, betekent alleen dat de PALLAS-reactor mag worden gebouwd. Om de reactor straks te gebruiken is er nog een vergunning voor ‘ingebruikname’ nodig. Voordat we die verlenen, is er weer een periode met inspraak. Dit zal waarschijnlijk in 2028 zijn.

Meer weten over PALLAS? Bekijk onze antwoorden op veelgestelde vragen.