ANVS publiceert jaarverslag 2022

Voor de ANVS was 2022 een veelbewogen jaar. Zo ontstond er onzekerheid over de veiligheid van de kerncentrales in Oekraïne door de oorlog, was er groeiende aandacht voor kernenergie en is de staat van stralingsbescherming in Nederland voor het eerst integraal in kaart gebracht. Het jaarverslag 2022 biedt een overzicht van onze werkzaamheden aan de hand van thema’s als vergunningverlening, toezicht en handhaving, crisisvoorbereiding en respons, (inter)nationale samenwerking, kennisondersteuning, publieksvoorlichting en juridische zaken.

Situatie in Oekraïne

Na de Russische inval in Oekraïne kwamen diverse kerncentrales in het Oost-Europese land in oorlogsgebied te liggen, zoals de grootste kerncentrale van Europa in Zaporizja. De staf van de centrales én onze Oekraïense collega’s moesten in deze zware omstandigheden van raketbeschietingen en bezetting de nucleaire veiligheid zien te bewaken. In internationaal verband heeft de ANVS intensief meegewerkt aan analyses van de situatie in Oekraïne. De oorlog leverde ook veel vragen op, zoals: kan een ongeval bij een kerncentrale in Oekraïne gevolgen hebben in Nederland? Met al onze kennis en kunde hebben wij geprobeerd om de situatie in Oekraïne te duiden. Want publieksvoorlichting is een wettelijke taak van de ANVS.

Nucleaire ontwikkelingen

In 2022 diende PALLAS een vergunningaanvraag in bij de ANVS voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. PALLAS is bedoeld voor onderzoek en de productie van medische isotopen, radioactieve stoffen die gebruikt worden in de nucleaire geneeskunde. Rond de publicatie van de ontwerpvergunning organiseerden wij in Petten een informatie- en inspraakavond voor omwonenden en andere belanghebbenden. Zo’n 60 mensen kwamen langs om vragen te stellen over de vergunning. De reacties uit de inspraakronde (zienswijzen) hebben wij verwerkt en beantwoord in onze definitieve beoordeling van de vergunning.

Het kabinet maakte eind 2022 bekend dat Borsele voorkeurslocatie is voor twee nieuw te bouwen kerncentrales. Ook zal, als het veilig kan, de bestaande kerncentrale in Zeeland langer openblijven. Mede door de groeiende belangstelling voor het nucleaire werkveld is er meer aandacht voor de taken van de ANVS. Om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen hebben wij onze organisatie over de volle breedte versterkt: ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn in 2022 ruim 40 nieuwe collega’s aangenomen op allerlei vlakken, van vergunningverlening tot cyberveiligheid. Bovendien hebben we de strategische koers van de ANVS voor de komende jaren vastgelegd in een nieuw Koersdocument.

Inspecteur van de ANVS controleert lege splijtstofkisten bij de kerncentrale in Borssele.
Beeld: ©ANVS

Staat van Stralingsbescherming

Ook op het gebied van stralingsbescherming zijn er in 2022 belangrijke ontwikkelingen geweest. Zo namen we samen met verschillende Rijksinspecties het initiatief om de staat van de stralingsbescherming in kaart te brengen. Dit is voor de eerste keer in Nederland op deze manier gedaan. De Staat van de Stralingsbescherming geeft een integraal beeld van stralingstoepassingen in ons land, bijvoorbeeld bij de tandarts of in het ziekenhuis. Dit leverde tal van aanbevelingen op, die relevant kunnen zijn voor zowel gebruikers van stralingstoepassingen als betrokken overheidsorganisaties waaronder de ANVS.

Over het jaarverslag

In het jaarverslag van 2022 leest u hoe de ANVS ervoor zorgt dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Hiermee legt de ANVS verantwoording af over de invulling van haar taken. Na Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei) publiceren wij het jaarverslag inclusief de financiële verantwoordingsinformatie. Want dan legt de minister van Financiën, namens het kabinet, verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Dan wordt het jaarverslag, inclusief de financiële verantwoordingsinformatie, aangeboden aan de Staten-Generaal en gepubliceerd.