Handreiking vergunning aanvragen voor tandartsen

In deze handreiking krijgen aanvragers van een vergunning voor tandheelkundige diagnostiek informatie over de gegevens die zij moeten aanleveren bij het indienen van een vergunningaanvraag.

Op 2 mei 2023 is een nieuwe versie van deze handreiking gepubliceerd. Ten opzichte van de vorige versie van 10 juni 2021 zijn aandachtspunten toegevoegd over het gebruik van een handheld intra-oraal toestel.