Handreiking vergunning aanvragen voor gebruik van XRF handheld

In deze handreiking krijgen aanvragers van een vergunning voor het gebruik van een röntgenfluorescentiespectrografie (XRF) handheld informatie over de gegevens die zij moeten aanleveren bij het indienen van een vergunningaanvraag.