Besluit Wob-verzoek over vragen Europese Commissie

Op 26 januari 2021 kreeg de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur het verzoek om alle formele correspondentie van de ANVS met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de (beantwoording van) de vragen van de Europese Commissie over de financiering van de opslag van radioactief afval.

Op basis van het verzoek zijn 9 documenten aangetroffen. De ANVS heeft besloten de documenten deels openbaar te maken. De inhoud van de door de Europese Commissie gestelde vragen en door Nederland gegeven antwoorden wordt niet openbaar gemaakt, vanwege het belang van de internationale betrekkingen. De Europese Commissie hanteert een strikte vertrouwelijkheid bij correspondentie met Lidstaten voorafgaand aan een eventuele formele procedure. Dit is nodig omdat de Europese Commissie ruimte moet hebben om tot een onafhankelijk oordeel te komen over vraagstukken. Nederland volgt dit uitgangspunt vanwege het beginsel van loyale samenwerking dat binnen de Europese Unie geldt.