ENSREG collegiale toetsing

In 2014 is de huidige EU Richtlijn Nucleaire Veiligheid 2014/87/EURATOM vastgesteld als aanpassing van de voorgaande richtlijn uit 2009. Dit naar aanleiding van de lessen die geleerd zijn uit het nucleaire ongeval in Fukushima. De geüpdatete richtlijn draagt bij aan de continue verbetering van de veiligheid van kerninstallaties. Nieuw is onder andere een Europees systeem van collegiale toetsing over een specifiek thema.  

De collegiale toetsing vindt om de zes jaar plaats. De European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) coördineert de uitvoering hiervan. De toezichthouders van de nationale overheden moeten in samenwerking met de betrokken nucleaire installaties een nationaal rapport opstellen. Deze nationale rapporten worden door de toezichthouders van de overige deelnemende landen collegiaal getoetst. Op basis hiervan stelt ENSREG een samenvattend rapport op met algemene bevindingen en bevindingen per land. De analyse van deze set van rapporten leidt uiteindelijk tot een nationaal actieplan waarin staat hoe de bevindingen omgezet zijn in gerichte verbeterpunten op het gekozen thema.

Verouderingsbeheer 2017/2018

De eerste toetsing heeft als thema ‘Verouderingsbeheer’. In Nederland doen de Kerncentrale Borssele en de onderzoeksreactoren in Delft en Petten aan het onderzoek mee. De Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) heeft technische specificaties opgesteld die eisen voor de reikwijdte en de inhoud beschrijft van de nationale rapporten. Deze zijn in januari 2017 door ENSREG vastgesteld. Het nationale rapport is eind 2017 opgeleverd.

De WENRA heeft in de technische specificatie gedetailleerd beschreven welke informatie in het nationale rapport over verouderingsbeheer moet worden opgenomen en daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de normen die de WENRA over verouderingsbeheer publiceerde (WENRA Reference Levels). Hoofddoel van het onderzoek is het overkoepelende systeem van verouderingsbeheer. In grote lijnen komen de eisen aan de orde die in Nederland worden gesteld aan een systeem van verouderingsbeheer, hoe de vergunninghouders van de deelnemende installaties hier invulling aan geven, en hoe de ANVS op dit onderwerp toezicht houdt. Aan de hand van een aantal specifieke onderdelen van de nucleaire installaties wordt meer in detail geïllustreerd hoe het systeem van verouderingsbeheer functioneert.

In mei 2018 heeft de toetsingsbijeenkomst plaatsgevonden van deskundigen van de nationale toezichthouders om elkaar te bevragen over de nationale rapporten en de daarin opgenomen bevindingen. Vervolgens is in oktober het ENSREG-rapport gepubliceerd met de uitkomst van de collegiale toetsing. In september 2019 is het Nederlandse actieplan gepubliceerd. De hierin opgenomen acties worden geïmplementeerd in de komende periode en zullen afgerond zijn voor het begin van de tweede toetsingsronde in 2023/2024.