Internationale activiteiten

Nederland heeft zich verbonden aan verschillende Europese richtlijnen en internationale verdragen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Daaruit volgen allerlei internationale activiteiten zoals internationale werk- en kennisgroepen, workshops en conferenties, waar de ANVS aan deelneemt.

Internationale missies ontvangen en onze experts uitlenen

We werken mee aan wat we ‘collegiale beoordelingen’ of ‘missies’ noemen. Buitenlandse experts komen dan kijken of de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan internationale standaarden en doen daarover aanbevelingen. Die standaarden zijn bijvoorbeeld opgesteld door het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA). Het komt ook voor dat onze medewerkers onder verantwoordelijkheid van het IAEA een buitenlandse autoriteit bezoeken voor zo’n collegiale beoordeling.

Lees meer over internationale missies in Nederland.

Wet- en regelgeving

Nederlandse wet- en regelgeving volgt uit Europese wet- en regelgeving. Onze internationale activiteiten zijn ook gebaseerd op internationale regelingen, richtlijnen en verdragen. Zo werken we bijvoorbeeld op basis van de Europese Euratom-richtlijn, die is gewijzigd naar aanleiding van onder meer de kernramp in Fukushima van 2011.

Het doel van deze richtlijn is om de risico’s op een ongeval bij een nucleaire installatie (kerninstallatie) in Europa te minimaliseren en de veiligheid van de kerninstallaties continue te verbeteren. We moeten op basis van internationale verdragen ook regelmatig over onze internationale activiteiten rapporteren.

Deelnemen aan werkgroepen en overlegstructuren

Onze collega’s doen mee aan internationale werk- en kennisgroepen, workshops en conferenties. Zo nemen we deel aan bijeenkomsten van de OECD NEA, een internationale organisatie waar landen lid van kunnen worden die een nucleaire industrie hebben. Deze organisatie stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking tussen landen.

Wij halen er bijvoorbeeld kennis op over brandveiligheid van nucleaire installaties, opslag van kernafval en nieuwe veiligere brandstoffen voor kernreactoren. We nemen ook deel aan bijeenkomsten van de Western European Nuclear Regulators Association (WENRA).

Samenwerken en kennis uitwisselen met buitenlandse toezichthouders

We moeten volgens de Kernenergiewet ook samenwerken met vergelijkbare buitenlandse toezichthouders, met name uit onze buurlanden. We wisselen informatie met hen uit en delen onze kennis. Zo werken we samen met de Belgische toezichthouder FANC, vanwege kerncentrale Borssele in Zeeland en de Belgische kerncentrales aan de Nederlandse grens. Met het FANC hebben we onder andere afspraken gemaakt over grensoverschrijdende inspraak bij vergunningsprocedures van nucleaire installaties.

Lees meer over de samenwerking van de ANVS met buitenlandse toezichthouders.

TSO's (technische ondersteuningsorganisaties)

De ANVS huurt soms internationale experts in. Dat doen we om onze kennis en expertise op peil te houden. We werken hiervoor samen met een aantal technische ondersteuningsorganisaties (TSO’s), die gespecialiseerde technische kennis in huis hebben. De kennis van deze organisaties helpt ons bijvoorbeeld bij onze beoordelingen van vergunningsaanvragen, inspecties en kennisontwikkeling.

Specifieke uitwisselingen

De ANVS werkt met haar internationale collega’s samen via diverse werkgroepen en overlegstructuren.

België en Duitsland

In België is dat met het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en in Duitsland onder andere met het BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz).De bilaterale werkgroepen met België en Duitsland hebben tot een aantal afspraken geleid, vastgelegd in overeenkomsten. Dit gaat onder andere over:

  • Afspraken in het kader van crisisbeheersing over melden (alarmeren), informatie-uitwisseling en afstemming van aanpak en interventie in het geval van een nucleair ongeval vlakbij de grens
  • Observeren bij oefeningen
  • Reguliere besprekingen om afstemming en informatie-uitwisseling mogelijk te maken
  • Reguliere besprekingen over ontwikkelingen in de regelgeving en bij de nucleaire installaties

Australië

In verband met de te verwachten vergunningaanvraag voor de nieuwe PALLAS-reactor is een overeenkomst met de collega’s van Australië opgesteld, waar een soortgelijke onderzoeksreactor staat.

Brazilië, Duitsland, Spanje en Zwitserland

Verder komen op initiatief van de ANVS de collega’s van Brazilië, Duitsland, Nederland, Spanje en Zwitserland sinds 2013 jaarlijks bijeen voor een informatie-uitwisseling over reactoren van hetzelfde type (KWU –Kraftwerk Union) als de kerncentrale Borssele.

Verenigde Staten

In het najaar van 2022 hebben we  met de Amerikaanse collega’s hernieuwde afspraken gemaakt over samenwerking die onder meer tot uiting komen bij een eventuele vergunningaanvraag van SHINE, een Amerikaanse organisatie die in Veendam een fabriek voor medische isotopen wil bouwen.

OSPAR: voorkomen vervuiling zee

Ook werken we met 14 andere landen samen in het kader van OSPAR. Dat doen we om te voorkomen dat de Noordzee en het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan vervuild raken met radioactieve stoffen en straling.