Vergunning voor draagbare röntgenapparaten kerncentrale Borssele

Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) heeft woensdag 25 mei een vergunning van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gekregen voor het gebruik van twee draagbare röntgenapparaten.

Deze apparaten zijn voor kerncentrale Borssele en worden gebruikt om te onderzoeken wat voor beschermlaag er in het verleden op onderdelen van de installatie zijn aangebracht. Dit wordt aangebracht om materiaal te beschermen. Bijvoorbeeld tegen oxidatie, waarbij het aanwezige zuurstof in een ruimte materiaalschade veroorzaakt. Gekeken moet worden of deze beschermlaag vervangen moet worden. Met röntgenstraling kunnen objecten op kwaliteit onderzocht worden, zonder deze te beschadigen.

Zelf onderzoek uitvoeren

EPZ heeft een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew) voor de kerncentrale Borssele. Er is door hen een wijziging van hun vergunning aangevraagd om twee draagbare röntgenapparaten, de ‘röntgenfluorescentie materiaalanalyzers’, te mogen gebruiken. Deze zijn nodig voor materiaalanalyse en onderzoek. Hiervoor is een vergunning nodig. Voorheen kon een organisatie volstaan met het bij de ANVS melden van de aanwezigheid van zo’n apparaat.

Met deze vergunning voldoet EPZ aan de huidige wet- en regelgeving voor het gebruik van deze apparaten. EPZ als vergunninghouder van een nucleaire inrichting voldoet aan alle voorwaarden op het gebied van stralingsbescherming die nodig zijn voor het veilig gebruik van deze apparaten. Er zijn dan ook geen aanvullende voorschriften noodzakelijk in hun vergunning.

Vergunning meteen afgegeven

Er zijn verschillende procedures voor een vergunningaanvraag. In dit geval is de korte vergunningprocedure  van toepassing. Dit betekent dat EPZ de vergunning direct krijgt, omdat deze vergunningswijziging niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Er kan nog wel bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit.

Hoe kan er bezwaar worden gemaakt?

Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 6 juli 2022 een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag, o.v.v. Bezwaar. Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen welk besluit bezwaar aantekent.

Kerncentrale Borssele