Kerncentrale Borssele

Kerncentrale Borssele

De Kerncentrale Borssele is de enige kerncentrale van Nederland die in bedrijf is. De centrale is in eigendom van de N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

Elektrisch vermogen van 485 megawatt

De kerncentrale Borssele (KCB) wekt elektriciteit op. De KCB heeft een netto elektrisch vermogen van 485 megawatt. De opgewekte elektriciteit wordt afgezet op de vrije markt.

Eigenaars kerncentrale

De KCB is eigendom van de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). De Nederlandse overheid en eigenaar EPZ hebben afgesproken dat de kerncentrale in Borssele uiterlijk eind 2033 geen energie meer mag opwekken.

Goedkeuring geactualiseerd ontmantelingsplan KCB verleend

Op 13 december 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) goedkeuring verleend aan het geactualiseerde ontmantelingsplan van de KCB. In Nederland moeten nucleaire inrichtingen een goedgekeurd ontmantelingsplan hebben. Dit plan moet elke vijf jaar opnieuw worden geactualiseerd en goedgekeurd. Goedkeuring is verleend in het kader van deze vijfjaarlijkse actualisatie.

Publieke invloed en zeggenschap

De Rijksoverheid wil publieke invloed en zeggenschap borgen voor de kerncentrale Borssele. Daarom heeft de overheid met de aandeelhouders van EPZ een overeenkomst gesloten.

Veiligheidsbenchmark

In 2006 is het Convenant Kerncentrale Borssele afgesloten waarin de eigenaar van KCB zich onder andere heeft verplicht ervoor te zorgen dat de kerncentrale tot de sluiting zal behoren tot de 25% veiligste, technisch vergelijkbare, vermogensreactoren in de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada; de zogeheten veiligheidsbenchmark. Hiertoe is in 2008 een Commissie van onafhankelijke internationale deskundigen ingesteld, de Commissie Benchmark, die elke vijf jaar de naleving van de veiligheidsbenchmark toetst en daarover rapporteert aan de convenantpartijen. In 2013 en 2018 verschenen de eerste rapporten hierover.

Robuustheidsonderzoek

In 2019 zijn alle maatregelen afgerond die voortvloeiden uit het Europese robuustheidsonderzoek naar aanleiding van Fukushima en uit de tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie uit 2013. De meeste maatregelen waren in de jaren hiervoor al geïmplementeerd en in 2019 zijn de laatste verbeteringen doorgevoerd. Met de implementatie van de maatregelen is de centrale nog beter bestand tegen invloeden van buiten.

WENRA Reference Levels

Nederland heeft als lid van de Western European Nuclear Regulators’ Association (WENRA) de WENRA Reference Levels ingevoerd in de Nederlandse regelgeving. Het doel van de Reference Levels is om de veiligheidsregels van West-Europese kerncentrales te harmoniseren. De meeste Reference Levels waren al in algemeen geldende regelgeving vastgelegd, en andere konden worden toegevoegd. De overgebleven Reference Levels zijn in de vergunning van EPZ opgenomen. In 2019 is dit door middel van een vergunningswijziging gerealiseerd. EPZ heeft daarop een implementatieplan ter goedkeuring aangeboden aan de ANVS en dit plan is in 2019 beoordeeld en goedgekeurd. De ANVS houdt toezicht op de implementatie van het plan door EPZ.