Nucleaire installaties

Nucleaire installaties

Voor de bouw van een nieuwe kerncentrale of installatie is een vergunning in het kader van de Kernenergiewet nodig. Bij een verandering in het bedrijfsproces is een vergunningwijziging nodig. Bijna altijd is inspraak mogelijk.

Vergunning per installatie

Maak een keuze uit de lijst met (geplande of bestaande) kerninstallaties hieronder. Per installatie ziet u een overzicht van afgegeven vergunningen en stukken behorend bij vergunningaanvragen (zoals milieueffectrapporten). Zowel tijdens de m.e.r.-procedure als tijdens de procedure voor een vergunningaanvraag bestaat de mogelijkheid om in te spreken.

Kaart van Nederland met nucleaire installaties.

Helder informeren over nieuwe plannen

De initiatiefnemer van de bouw van een nieuwe nucleaire installatie moet hierover uitgebreid en helder informeren. Een breed publiek moet toegang hebben tot deze informatie.

Milieueffectrapportage: m.e.r. en MER

De overheid wil weten wat de mogelijke schade van nieuwe plannen is voor het milieu. Dit moet bekend zijn voordat de overheid een vergunning verleent. Een milieueffectrapport (MER) levert de overheid de informatie die nodig is om verantwoorde besluiten te nemen. De m.e.r. staat voor de werkwijze van de milieueffectrapportage, het MER is het milieueffectrapport zelf.

Een milieueffectrapportage (m.e.r) is vaak verplicht. Bij nucleaire installaties is er bijna altijd een millieueffectrapportage, ook als dat niet verplicht is.

M.e.r.-procedure

Een m.e.r-procedure en een vergunningaanvraag verlopen volgens vaste stappen. Inspraak is een onderdeel hiervan. De uitgebreide m.e.r.-procedure kent zes stappen:

 1. Mededeling plan (eerder startnotitie genoemd)
  Het bedrijf kan schriftelijk mededeling doen van een bepaald plan, zoals de bouw van een kerncentrale. In de mededeling staat beschreven wat het doel van het project is. Ook is beschreven welke milieueffecten in beeld zullen worden gebracht. Dit is niet verplicht als een bedrijf al heeft besloten om een MER te maken. Het bedrijf kan het bevoegd gezag vragen om een advies over de reikwijdte en het detailniveau van het te maken MER;
 2. Raadpleging
  Het bevoegd gezag (Rijk, provincie of gemeente) raadpleegt adviseurs en bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van het te maken MER;
 3. Openbare bekendmaking
  Het bevoegd gezag kan het plan van het bedrijf bekendmaken en iedereen de gelegenheid bieden tot inspraak (zienswijzen in te dienen);
 4. Advies commissie m.e.r.
  De (onafhankelijke) Commissie voor de m.e.r. geeft advies aan het bevoegde gezag over de reikwijdte en het detailniveau van het MER;
 5. Advies reikwijdte en detailniveau MER
  Het bevoegd gezag stelt op verzoek van het bedrijf het Advies reikwijdte en detailniveau van het MER op. Het advies geeft aan waaraan het MER moet voldoen;
 6. MER
  Bedrijf stelt het MER op.