Hoger Onderwijs Reactor in Delft

Hoger Onderwijs Reactor in Delft

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) is de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID), een onderdeel van de Technische Universiteit Delft (TUD). Het RID is een universitair centrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van ioniserende straling. De HOR produceert geen elektriciteit, maar is alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Op het terrein van het RID bevindt zich ook HollandPTC, één van de centra in Nederland waar kankerpatiënten behandeld kunnen worden met protonentherapie.

Modernisering onderzoeksreactor

Al enkele jaren werkt de TUD aan modernisering van de HOR met het project OYSTER (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation). Met de beoogde modernisering wordt de reactor preciezer en breder inzetbaar ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en vragen vanuit de markt. Voor deze modernisering heeft het TUD in het voorjaar van 2013 een mededeling milieueffectrapportage gedaan. Hierop heeft het bevoegd gezag op 31 oktober 2013 een advies over de reikwijdte en detailniveau afgegeven.

Sinds 2012 is de geplande scope van het OYSTER project kleiner geworden. Van de indertijd voorgenomen aanpassingen, waaronder de installatie van een nieuwe reactorkern en een koude neutronenbron, is alleen het plaatsen van de koude neutronenbron over. Deze aanpassing geeft het RID de meeste toegevoegde functionaliteit voor hun onderzoek. De impact van deze wijziging op het milieu en de nucleaire veiligheid is veel kleiner dan van de overige wijzigingen zoals eerder voorzien.

Ten behoeve van de vergunningaanvraag voor de koude neutronenbron is door de TUD op vrijwillige basis ook een milieueffectrapport gemaakt. Parallel aan deze vergunningaanvraag werkt het RID aan een volledige herziening van de veiligheidsdocumentatie en -analyses. Wanneer deze gereed zijn en door het RID aangevraagd wordt om deze documentatie aan de vergunning te verbinden, zal dit de aanleiding vormen voor een revisievergunning.

Vergunningen voor Oyster

De ANVS heeft op 14 augustus 2017 een wijzigingsvergunning verleend aan de TUD. Het gaat hierbij om het realiseren van onderdelen van de in de toekomst voorziene koude neutronenbron (CNS), namelijk een koelgebouw met daarin een koelinstallatie, samen het CNS-Utility gebouw. Door deze onderdelen te vergunnen voordat de inbouw van de koude neutronenbron in de reactor vergund is, heeft het RID de mogelijkheid onderdelen van de installatie te testen buiten de reactorhal en hierop het definitieve ontwerp aan te scherpen. Met deze vergunningwijziging is ook toestemming verleend voor het verplaatsen van een elektronenversneller van elders op het TUD terrein naar een nieuw ontwikkelde bunker in het RID. In januari 2019 heeft de ANVS de definitieve OYSTER-vergunning voor de koude neutronenbron verleend aan de TUD. De werkzaamheden hiervoor vinden plaats van de zomer 2019 tot eind 2020.

Op 7 september 2016 heeft de voormalige van minister van Infrastructuur en Milieu goedkeuring verleend aan het geactualiseerde ontmantelingsplan van de HOR. In Nederland moeten nucleaire inrichtingen een goedgekeurd ontmantelingsplan hebben. Dit plan moet elke vijf jaar opnieuw worden geactualiseerd en goedgekeurd.

Holland Protonen Therapie Centrum voor kankerpatiënten

De TUD heeft samen met het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum het Holland PTC opgericht. In dit centrum gevestigd op het terrein van het RID worden kankerpatiënten behandeld met de in Nederland nieuwe bestralingstechnologie protonentherapie.