Kennisgeving mededelingsnotitie milieueffectrapportage oprichting medische isotopenfabriek SHINE Medical Technologies ter inzage

Vanaf 24 juni 2021 tot en met 18 augustus 2021 ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de oprichting van een fabriek voor de productie van medische isotopen door SHINE Medical Technologies in de gemeente Veendam ter inzage. Iedereen kan gedurende deze periode zienswijzen indienen over het voornemen zoals beschreven in de mededelingsnotitie m.e.r.. Ook organiseert de ANVS op 7 juli een informatieavond in Veendam.

SHINE wil in Veendam medische isotopen gaan maken. Medische isotopen zijn radioactieve stoffen die gebruikt worden in onderzoek naar onder andere hart-, vaatziekten en kankers, en voor de behandeling van deze kankers. SHINE gebruikt voor de productie van medische isotopen een versneller om de splijting van uranium op gang te brengen. Als de versneller wordt uitgeschakeld, stopt het splijtingsproces doordat het uranium geen kettingreactie kan onderhouden.

Door de splijting van de uraniumkernen ontstaan splijtingsproducten, die SHINE vervolgens verwerkt tot bruikbare medische isotopen. Bij de splijting ontstaat ook radioactief afval dat naar COVRA zal worden afgevoerd. De aanwezigheid en het splijten van uranium maakt de medische isotopenfabriek van SHINE een ‘nucleaire installatie’ op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet (Kew).

Vergunning op grond van Kernenergiewet nodig voor oprichting

De ANVS ontving op 11 juni 2021 een mededelingsnotitie m.e.r. van SHINE. In de mededelingsnotitie m.e.r. informeert SHINE de ANVS over haar plannen voor de nieuwe medische isotopenfabriek. Voor de oprichting van deze nucleaire installatie is een Kew-vergunning nodig (artikelen 15 en 29). Deze vergunning moeten worden aangevraagd bij de ANVS.

Op dit moment is nog niet bekend of voor de activiteit een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is en of een passende beoordeling moet worden gemaakt in verband met mogelijke gevolgen voor een Natura 2000-gebied, volgens artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming. Het bevoegde gezag om dit te bepalen is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Milieueffectrapport

Voor de vergunning op grond van de Kernenergiewet voor de medische isotopenfabriek moet SHINE een milieueffectrapport (MER) maken. Een MER is een rapport waarin alle milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en een aantal alternatieven systematisch en objectief worden beschreven. Het doel van het MER is om ervoor te zorgen dat het milieu een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming over de vergunning op grond van de Kernenergiewet.

Procedure

De m.e.r.-procedure start met de kennisgeving van de mededelingsnotitie m.e.r. en kent zes stappen:

  1. SHINE dient een mededelingsnotitie m.e.r. in bij de ANVS.
  2. De ANVS raadpleegt de Commissie m.e.r. en andere adviseurs en betrokken bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van het door SHINE te maken MER.
  3. Iedereen kan zijn of haar mening geven over het voornemen van SHINE in de mededelingsnotitie m.e.r. In dat kader organiseert de ANVS ook een informatieavond.
  4. De Commissie m.e.r. geeft advies aan de ANVS over de reikwijdte en het detailniveau voor het MER. In dit advies worden ook de reacties op de mededelingsnotitie m.e.r. meegenomen.
  5. De ANVS stelt een Advies reikwijdte en detailniveau op en stuurt dat naar SHINE. Dit advies publiceert de ANVS ook op www.anvs.nl.
  6. SHINE stelt op basis van het Advies reikwijdte en detailniveau een MER op.

De ANVS neemt tijdens de m.e.r.-procedure geen besluit over de vergunning op grond van de Kernenergiewet. Dat gebeurt pas nadat SHINE het MER heeft afgerond en dit samen met een vergunningaanvraag heeft ingediend. In het vergunningbesluit beslist de ANVS of SHINE toestemming krijgt voor de bouw van de medische isotopenfabriek. Ook tijdens de vergunningprocedure wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om in te spreken op de ontwerpvergunning en op het MER.

Op dit moment bevinden we ons bij stap 3: u kunt uw mening geven over de mededelingsnotitie m.e.r.

Inzage en zienswijzen indienen

Op 7 juli 2021 om 20.00 uur organiseert de ANVS een informatieavond. Deze informatieavond is voor iedereen toegankelijk. Tijdens deze avond bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. De informatieavond duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Als u belangstelling heeft, kunt u zich vóór 1 juli 2021 aan te melden per e-mail. Afhankelijk van de situatie met betrekking tot COVID-19 en het aantal aanmeldingen organiseert de ANVS de bijeenkomst fysiek in Veendam of omgeving of digitaal via een videobijeenkomst. De ANVS informeert eenieder die zich aanmeldt over de gekozen vorm van de informatieavond.

Inzage en zienswijzen indienen

De mededelingsnotitie m.e.r. ligt vanaf 24 juni 2021 tot en met 18 augustus 2021 op werkdagen ter inzage op de volgende plaatsen:

  • ANVS, Koningskade 4, 2596 AA Den Haag
  • Gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam

U kunt een afspraak maken om de stukken bij de ANVS in te zien via telefoonnummer 088 – 489 05 00.

Voor het inzien van de stukken bij de gemeente Veendam kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis zonder afspraak binnenlopen. Voor de openingstijden zie de website van de gemeente Veendam: www.veendam.nl.
 

Eenieder kan tot en met 18 augustus 2021 zienswijzen met betrekking tot het voornemen van SHINE in de mededelingsnotitie m.e.r. indienen. Deze zienswijzen betrekt de ANVS bij het Advies reikwijdte en detail­niveau dat de ANVS opstelt. Voor het opstellen van het Advies reikwijdte en detailniveau vraagt de ANVS ook advies aan de Commissie m.e.r.

Schriftelijk:

Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij:

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

o.v.v. zienswijze mededelingsnotitie m.e.r. SHINE,

Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Per e-mail:

Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij: postbus.kerninstallatie@anvs.nl o.v.v. ‘Zienswijze mededelingsnotitie m.e.r. SHINE’.

Mondeling:

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij ‘Inspraak Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Degene die zienswijzen inbrengt, kan verzoeken de door hem of haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

De mededelingsnotitie m.e.r. vindt u op deze website. Meer informatie over waar u deze kunt inzien en hoe u daarop kunt inspreken vindt u in de kennisgeving.